Anonimne prijave v inšpekcijskem nadzoru z vidika morale in prava

  • Albin Igličar

Izvleček

Prijave, ki niso podpisane – anonimne prijave –, so v slovenski družbi primer neskladja med moralno in pravno normo. Z mo-ralnega vidika je anonimno prijavljanje zavržno ravnanje, s prav-nega vidika pa so v slovenskem Zakonu o inšpekcijskem nadzo-ru nepodpisane prijave dovoljene, saj lahko sprožijo inšpekcijski nadzor. Anonimne pobude, prijave, obtožbe ipd. niso pojav »zdra-ve družbe«, ampak spodbujajo družbo nezrelih osebnosti in ova-duhov. V družbi to povzroča nasprotovanja in konflikte. Pri tem obtoženi ne more odgovarjati anonimnemu prijavitelju oziroma pobudniku. Prijavitelj postopek samo sproži, v njem pa potem ne sodeluje, da bi pojasnil in dokazal svoje obtožbe. Zato anonimno tožarjenje ogroža pravno varnost in vrednoto človekovega do-stojanstva. Človekovo dostojanstvo je ne le moralna, temveč tudi pravna vrednota. Anonimne prijave pa so v nasprotju s človeko-vim dostojanstvom.

References

Kerševan Erik, Androjna Vilko, Upravno procesno pravo, GV Založba, Ljubljana, 2017.
Bele Ivan, Varstvo človekove osebnosti in dostojanstva, 21. čl., v Komentar Ustave Republike Slovenije
– Dopolnitev A, ur. Lovro Šturm, Fakulteta za državne in evropske študije, Ljubljana, 2011.
Fuller Lon, Moralnost prava, GV Založba, Ljubljana, 2015.
Grad Franc, Kaučič Igor, Zagorc Saša, Ustavno pravo, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana,
2016.
Kranjc Janez, Pozabljena latinščina, GV Založba, Ljubljana, 2014.
Igličar Albin, Normativna integracija in slovenski zakonodajalec in sodnik, v Zupančič M. Boštjan, ur.,
Tretja od suhih krav - Razprave o razlogih za razsulo, A. Komat, samozaložba, Domžale, 2012.
Igličar Albin, Zakonodajna dejavnost, GV Založba, Ljubljana, 2011.
Jaspers Karl, Vprašanja krivde, (Prevod dela Die Schuldfrage, ki je izšlo leta 1946), KUD Police, Vnanje
Gorice, 2012.
Kelsen Hans, Kaj je pravičnost, GV Založba, Ljubljana, 2016.
Maslow Abraham, A theory of human motivation, Psyhological Review, 50(4), 1943, str. 370 – 396.
Odločbe in sklepi Ustavnega sodišča VI/2, Založba Nova revija, Ljubljana.
Pavčnik Marijan, Teorija prava, GV Založba, Ljubljana, 2015.
Rakar Iztok, Tičar Bojan, Pravo javne uprave, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2017.
Šturm Lovro, Pravica do osebnega dostojanstva in varnosti, 34. čl, v Komentar Ustave Republike
Slovenije – Dopolnitev A, ur. Lovro Šturm, Fakulteta za državne in evropske študije, Ljubljana, str.
362 – 367, 2002.
Trontelj Jože, O vrednotah, etiki in pravu po koncu »zlate dobe«, Pravnik, letnik 65 (127), št. 5-6, Ljubljana,
2010, str. 259 – 264.
Ustava Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a,
47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 –
UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a.
Zakon o splošnem upravnem postopku, ZUP- UPB 2, Uradni list RS 24/06, 64/07, 65/08, 8/10.
Zakon o inšpekcijskem nadzoru, ZIN, Uradni list RS 43/07 –UBB1, 40/14.
Zakon o šolski inšpekciji, ZSolI –UPB, Uradni list RS 114/05.
Zakon o osnovni šoli, ZO sn-UPB3, Uradni list RS 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12, 63/13.
Objavljeno
2019-06-23