Ideološki pozitivizem kot metoda ustvarjanja objektivnosti v pravu

  • Petja Mihelič

Izvleček

Zdi se, da je Hans Kelsen v svoji Čisti teoriji prava (Reine Recht-slehre) končno našel odgovor na vprašanje, iz kje pravo črpa svo-jo moč, kje je resnični izvor prava. Za Kelsna je to temeljna norma (Grundnorm), počelo vseh drugih pravnih norm, ki iz nje izhajajo. Če vzamemo temeljno normo za podstat vseh ostalih, potem seve-da obstanemo na področju človeškega normiranja, ni nam potreb-no iskati tam, kjer se stvari izmikajo človeškemu nadzoru. Kelsno-va teorija, sicer ne zanika obstoja etike in metafizike, a ju vendarle hoče izključiti iz svojega - pravnega področja. Kot bi hotel reči: naj obstajajo še druge norme, vendar naj ne skušajo urejati mojega po-dročja. Temeljna norma je priročen pojem, ki je dovolj abstrakten, da je neoprijemljiv in mu lahko pripišemo poljubno vsebino. Kar pa izdaja njegovo resnično bistvo je njegova normativna moč. Bi-stvena funkcija temeljne norme je namreč funkcija vrhovnega za-konodajalca. Temeljna norma je v resnici drevo spoznanja dobrega in hudega, kar pa ni nič drugega kot človeški razum. Človek je sa-mega sebe postavil na mesto, ki v resnici pripada Bogu. Prvi pogoj za dosego tega cilja pa je bila ločitev biti (Sein) in najstva (Sollen). S tem ko je bivajoče, torej že postavljeno naravno pravo (Sein) odre-zal od pravnega normiranja (Sollen), je tako onemogočil vsakršen vpliv naravnega prava na pozitivno (časno, sekularno) pravo. Na ta način, je Hans Kelsen, vsaj na pravnem področju, človeka očistil ali osvobodil ali odrešil stika z Bogom. Človeštvo si sedaj lahko ustvari povsem svoj svetovni etos in svoje zakone.

References

Benedikt XVI., Besuch von Papst Benedikt XVI. im Deutschen Bundestag, Deutscher Bundestag, Berlin, 22. 9. 2011.
Hippel Fritz von, Die Pervesion von Rechtsordnungen, Mohr Siebeck, Tübingen, 1955.
Katekizem katoliöke Cerkve (KKC KKC), Slovenska ökofovska konferenca, Ljubljana, 1993.
Kelsen Hans, Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und des Rechtspositivismus, Verlag Rolf Heise, Charlottenburg, 1928.
Kelsen Hans, Reine Rechtslehre, Mohr Siebeck, Tübingen, 2008.
Kelsen Hans, Reine Rechtslehre, Verlag Franz Deuticke, Dunaj, 1960.
Kelsen Hans, Was ist Gerechtigkeit?, Verlag Franz Deuticke, Dunaj, 1953.
Kelsen Hans, Wer soll der Hüter der Verfassung sein?, Mohr Siebeck, Tübingen, 2008.
Kos Janko, Temelji filozofije, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1979.
Lallement Bernard, Sartre l'improbable salaud, Le cherche midi, Pariz, 2005.
National Archives and Records Administration, https://www.archives.gov/exhibits/american_originals/titanic.html 29.4.2017
Radbruch Gustav, Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht, v: Süddeutsche Juristenzeitung, öt. 5, Mohr Siebeck, Tübingen, 1946. http://www.servat.unibe.ch/rphil/t/10.1_Radbruch_Formel_1945.pdf 28.4.2017
Raz Joseph, Between authority and interpretation, Oxford University Press, New York, 2009.
Schmölz Franz-Martin, Das Naturrecht in der politischen Theorie, Springer, Dunaj, 1963.
Septimius Severus, Famous Last Words, http://www.lookandlearn.com/blog/2226/famous-last-words-septimius-severus/; Ancient History Encyclopedia, http://www.ancient.eu/Septimius_Severus/, 28.4.2017.
Shaw Solomon B., Dying testimonies of saved and unsaved, http://www.insightsofgod.com/downloads/dyingtestimoniesofsavedandunsaved.pdf 27.4.2017.
Svetličič Rok, Izbrana poglavja iz politične morale, Založba Univerze na Primorskem, Koper, 2010.
Sveto pismo (SP), Svetopisemska družba Slovenije, Ljubljana, 2002.
Voltaire François-Marie Arouet, Mélange de philosophie, d’histoire, de morale et de littérature, Le Clère, Paris, 1810.
Waldstein Wolfgang, Ins Herz geschrieben. Das Naturrecht als Fundament einer menschlichen Gesellschaft, Sankt Ulrich Verlag, Augsburg, 2010.
Zupančič Boštjan M., v: Komentar Ustave RS, 2010, 28. člen (načelo zakonitosti v kazenskem pravu), Fakulteta za državne in evropske študije, Kranj, 2010.
Zur Kritik an Kelsens Theorie von der hypothetischen Grundnorm, v: »Die Reine Rechtslehre in wissenschaftlicher Diskussion« – Referate und Diskussion auf dem zu Ehren des 100. Geburtstages von Hans Kelsen vom 22. bis 27. September 1981 abgehaltenen Internationalen Symposium, Dunaj, 1982, str. 47-57.
Objavljeno
2019-06-23