Kritična analiza načela subsidiarnosti in njegov doprinos k demokraciji v Evropski uniji

  • Tadej Miklavčič

Izvleček

Prispevek predstavlja načelo subsidiarnosti kot eno izmed pomembnejših načel v Evropski uniji. Sistematično in analitič-no predstavlja uporabo predmetnega načela v praksi in učinke, ki jih lahko ustvari v odnosu med Evropsko unijo in državami članicami. Slednje niso le pasivni del Unije, temveč so, ali vsaj morale bi biti, aktivnejše pri soustvarjanju in oblikovanju prava Evropske unije, kajti ravno načelo subsidiarnosti je tisti varno-stni mehanizem, ki ga države lahko uporabljajo, da zajezijo čez-merno prilaščanje pristojnosti s strani Evropske unije. Pri tem velja poudariti, morda kot najpomembnejše dejstvo, da so iz de-mokratičnega vidika pravni akti Evropske unije nekakovostni. Gre torej za demokratični primanjkljaj, ki ga je moč zaznati v pravnih aktih Unije. Dejstvo, da so države članice ob pristopu k Evropski uniji nanjo prenesle del suverenosti v izvrševanje, še ne pomeni, da pravni akti Unije izražajo voljo državljanov držav članic.

References

LITERATURA IN VIRI
Beetham, David, The Legitimation of Power. Houndmills: Palgrave MacMillian, 1991.
Bermann, A., George, Pistor, Katharina, Law and Governance in an Enlarged European Union. Oxford:
Hart Publishing, 2004.
Craig, David, Elliot, Matthew, Ukradena Evropa. Ljubljana: Založba Ciceron, 2012.
Grilc, Peter, Ilešič, Tomaž, Pravo Evropske unije. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2004.
Grad, Franc, Ustavno pravo Evropske unije. Ljubljana: Pravna fakulteta v Ljubljani, 2007.
Komentar Ustave Republike Slovenije / France Arhar...[et al.]; ur. Lovro Šturm. Ljubljana: Fakulteta za podiplomske
državne in evropske študije, 2002.
Krašovec, Tanja. Pomanjkljiva demokratična legitimnost v EU in demokratični primanjkljaj. V: Slovenija
v EU: Zmožnosti in priložnosti / ur. Miro Haček in Drago Zajc. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede,
2005. str. 43-66.
Schutze, Robert, From Dual to Cooperative Federalism, The Changing Structure of European Law. Oxford:
Oxford University Press, 2009.
Trstenjak, Verica, Brkan, Maja, Pravo EU: Ustavno, procesno in gospodarsko pravo EU. Ljubljana: GV
Založba, 2012.
Članek v reviji
Boronska-Hryniewiecka, Karolina [a], Legitimacy Through Subsidiarity? The Parliamentary Control of EU
Policy-making. V: Polish Political Science Review. 1(1)/2013, str. 84-99. URL: http://politologia.uni.wroc.
pl/politicalreview/images/Vol1_Art6.pdf (zadnjič obiskano 20.5.2016)
DAVIES, Gareth, Subsidiarity: The Wrong Idea, in the Wrong Place, at the Wrong Time. V: Common Market
Law Review. 2006, vol. 43, Kluwer Law International, str. 63-84. URL: https://www.kluwerlawonline.
com/abstract.php?area=Journals&id=COLA2005083 (zadnjič obiskano 20.5.2016)
FRAGA, Ana, After the Convention: The Future Role of National Parliaments in the European Union (and
the day after...nothing will happen). V: The Journal of Legislative Studies. 2006, vol. 11, Issue 3-4, str.
490-507. URL: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13572330500273893?redirect=1 (zadnjič
obiskano 20.5.2016)
Kiiver, Philip, The Early Warning System for the Principle of Subsidiarity. Constitutional Theory and Empirical
Reality. V: European Law Journal. 2013, vol. 19, Issue 3, str. 446-448. URL: http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1111/eulj.12038_2/abstract (zadnjič obiskano 20.5.2016)
Lord, Christopher, Beetham, David, Legitimizing the EU: Is there a Post-parliamentary Basis' for its Legitimation?.
V: JCMS: Journal of Common Market Studies. 2001, vol. 39, Issue 3, str. 443-462. URL: http://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-5965.00298/pdf (zadnjič obiskano 20.5.2016)
Schmidt, Vivien, Democracy and Legitimacy in the European Union Revisited. V: KFG Working Paper
Series. November 2010, no. 21. URL: http://userpage.fu-berlin.de/kfgeu/kfgwp/wpseries/
WorkingPaperKFG_21.pdf (zadnjič obiskano 20.5.2016)
Spletni viri
Avbelj, Matej, Integralna koncepcija demokracije; 15.10.2010. URL: http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/
Kolumna.aspx?Id=59607 (zadnjič obiskano 20.5.2016)
Hix, Simon, The End of Democracy in Europe? How the European Union (as currently designed) Restricts
Political Competition; 18.4.2003. URL: http://personal.lse.ac.uk/hix/Working_Papers/Hix-End_of_Democracy_
in_Europe.pdf (zadnjič obiskano 20.5.2016)
Heinen, Nicolaus, Lyssewski, Max, Referees or spectators? National Parliaments and subsidiarity in the
VIII European Parliament; 26.9.2014. URL: https://www.dbresearch.com/PRO D/DBR _INTERNET_ENPRO
D/PRO D0000000000343188/Referees_or_spectators%3F__National_Parliaments_and_.pdf (zadnjič
obiskano 20.5.2016)
Pravni viri
LIZBO NSKA pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi evropske skupnosti,
podpisana v Lizboni, dne 13. decembra 2007, Uradni List EU C, 13. str.1
PRO TOKOL (št. 1) Protokol o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, UL EU C 83, z dne
30.3.2010.
PRO TOKOL (št. 2) Protokol o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, UL EU C 83, z dne
30.3.2010.
(PEU) POGODBA o Evropski uniji, prečiščena različica, UL EU C 83, z dne 30.3.2010.
(PDEU) POGODBA o delovanju Evropske unije, prečiščena različica, UL EU C 83, z dne 30.3.2010.
Objavljeno
2019-06-22