Viri za preučevanje nasilja in kršenja človekovih pravic revolucionarnih epresivnih organov v Ljubljani v letih 1941 in 1942

  • Damjan Hančič

Izvleček

V članku avtor predstavi arhivske in druge vire, na osnovi kate-rih je preučeval nasilne dejavnosti revolucionarne strani med dru-go svetovno vojno na območju Ljubljane, točneje v letih 1941 in 1942, ko je bilo nasilje te strani na tem območju največje. Najpo-membnejši arhivski viri za omenjeno problematiko se večinoma nahajajo v Arhivu Republike Slovenije in zgodovinskem arhivu Ljubljana. Žrtve revolucionarnega nasilja med domačim slovenskim pre-bivalstvom v tem obdobju so bili večinoma neoboroženi civilisti, deloma tudi orožniki in uradniki. kraj napada teh žrtev, ki jih je povzročila VoS je bil bodisi na ljubljanskih ulicah, na njihovem domu ali delovnem mestu, partizanske enote pa so izvrševale ugrabitve ali odvedbe ljudi na njihovih domovih, potem pa so jih umorili bodisi v gozdovih in skritih grapah v okolici Ljubljane. Revolucionarno nasilje na obravnavanem območju je doseglo vrhunec poleti 1942, v mesecih junij, julij, avgust, čemur je botro-valo zlasti povečanje nasilja, ki so ga v povzročale partizanske eno-te v neposredni okolici Ljubljane, medtem ko je bilo nasilje VoS v mestu Ljubljana najhujše v obdobju od marca do junija 1942. Revolucionarna stran je v obdobju od julija 1941 do konca ok-tobra 1942 na območju Ljubljane izvedla fizične napade na preko 200 oseb, od tega je bilo kar okoli 170 smrtnih, okoli 30 oseb pa je bilo v teh napadih ranjenih. Med smrtnimi žrtvami je bilo okoli 160 nevojaških oseb in nekaj čez 10 vojaških (nezanesljivih partizanov ter partizanskih dezerterjev, torej oboroženih pripadnikov revolucionarne strani). Približno četrtina žrtev je bila žensk.

References

ARHIVSKIVIRI
ArhivRepublikeSlovenije(ARS)
AS 1546, Življenjepisi, šk. 26 (kra – kram), Fascikel Vito kraigher, 1. Mapa, zapisnik s policijskega
zaslišanja z dne 24. 4. 1945.
AS 1781, Poveljstvo grupe kraljevih karabinjerjev Ljubljana, šk. 2.
AS 1785, Poveljstvo notranje čete kraljevih karabinjerjev Ljubljana, šk. 7.
AS 1852, šk. 3, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet.
AS 1931,
šk. 702, 3000-7/ZA, Poročila o uničenju be-ga v Ježici.
šk. 709, VOS II-1, 43. Korespondenca Zdenke Kidrič.
šk. 721, 302-20/ZA, Zgodovina VOS-a, Varnostnoobveščevalna služba Osvobodilne fronte.
šk. 725, 302-16/ZA, NZ (okrožnice razni članki).
šk. 726, 302-11/ ZA, Spomini in članki o delovanju VOS-a.
šk. 727, 302 – 9/ZA, Akcije VOS-a v Ljubljani, Pregled akcij VOS-a v Ljubljani 1941 – 1943.
šk. 732, 302 – 2/ZA, Spomini nekdanjih članov VOS.
šk. 733, (302-1/ZA), Seznam in biografije članov VOS.
Zgodovinski arhiv Ljubljana (ZAL)
ZAL, LJU 630, Komunalno podjetje Žale, šk. 226, 227, 228, 234.
ZAL, LJU 468, Mestni ljudski odbor Ljubljana (MLO Ljubljana), Zaplembni spisi, šk. 36 – 87.
ČASOPISI
Slovenec, Političen list za slovenski narod, »Žrtve partizanov v Ljubljanski pokrajini«, 23. april 1942,
letnik 70, št. 98, str. 2.
Slovenski poročevalec 1938, 1941. Ponatis Slovenskega poročevalca iz leta 1938 in 1941, informacijskega
vestnika Osvobodilne fronte, Ljubljana: Slovenski knjižni zavod (ŠKZ ), 1951.
Slovenska država, »Farne spominske plošče za mesto Ljubljana«, april, maj, junij1997, letnik 48,
številka 4/5/6, str. 6, 7, 10.
LITERATURA
Črne bukve, O delu komunistične Osvobodilne fronte proti slovenskemu narodu, Ljubljana:
Samozaložba, 1944, Reprint, 1990.
Farne spominske plošče, 1. knjiga, Ljubljana: Založba Družina, 1995.
Farne spominske plošče, 2. knjiga, Ljubljana: Založba Družina, 2000.
Deželak Barič, Vida, Komunistična partija Slovenije in revolucionarno gibanje 1941 – 1943, Inštitut
za novejšo zgodovino, Ljubljana 2007.
Griesser-Pečar, Tamara, Razdvojeni narod. Slovenija 1941-1945: Okupacija kolaboracija, državljanska
vojna, revolucija,, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007.
Hančič, Damjan, Revolucionarno nasilje v Ljubljani, 1941 – 1945, Študijski center za narodno spravo,
Ljubljana 2015.
Kos, Stane, Stalinistična revolucija na Slovenskem 1941–1945, I. del., Rim, Boenos Aires: Samozaložba,
1984.
Kri mučencev, Ljubljana, 1944.
Mikola, Milko, Sodni procesi na Celjskem 1944–1951, Celje : Zgodovinski arhiv Celje, 1995.
Mlakar, Boris, Delovanje stražarjev med drugo svetovno vojno – Dodatek v Ehrlichovi spomenici:
Razvoj situacije v ljubljanski provinci. V: Ehrlichov simpozij v Rimu, Celje: Mohorjeva družba v
Celju, 2002, str. 268 – 278.
Saje, Franček, Belogardizem, druga dopolnjena izdaja, Ljubljana: Slovenski knjižni zavod v
Ljubljani,1952.
Velikonja, Tine, Trije grobovi na Žalah. V: Zaveza 47 (december 2002), št. 4, letnik XII, str. 41, 42.
Vidovič Miklavčič, Anka, »Slovenski železničarji pod italijansko okupacijo v ljubljanski pokrajini
1941- 1945, Ljubljana : Knjižnica 0F, 1980.
V znamenju OF, Ljubljana 1943.

KRATICE
AS – Arhiv Republike Slovenije
FLRJ – Federativna ljudska republika Jugoslavija
FSP – Farne spominske plošče
KPŽ – Komunalno podjetje Žale
LJU – Ljubljana (arhivska oznaka)
OF – Osvobodilna fronta
SI – Slovenija
SLS – Slovenska ljudska stranka
šk. – arhivska škatla
ZAL – Zgodovinski arhiv Ljubljana
Objavljeno
2019-06-22