Nekaj teoretičnih izhodišč h konceptu matične države pri zaščiti narodnih manjšin

  • Dejan Valentinčič

Izvleček

Narodne manjšine predstavljajo zapleteno točko mednaro-dnih odnosov, saj se države z dejstvom, da ne morejo pod svojim okriljem združiti vsega ozemlja in prebivalstva, ki ga čutijo za del narodnega telesa«, težko sprijaznijo. v istih državah pa so po dru-gi strani prisotne tudi manjšinske (narodne) skupnosti, ki so bile zelo pogosto podvržene asimilacijskim pritiskom. »Matične drža-ve« so želele takšno dogajanje preprečiti, a ob enem pa niso že-lele, da bi se druge države »vtikale« v njihov odnos do manjšin na njihovem ozemlju. Čeprav je delovanje držav kot »matičnih držav« vsakodnevna praksa so pravno obvezujoča določila, ki bi to po-dročje kodificirala redka. Prispevek predstavlja razvoj koncepta matične države, zaradi prostorske omejitve se omeji na teoretična izhodišča, ki bodo predstavljala temelj za nadaljnjo aplikacijo razi-skave, kako Slovenija deluje kot matična država ter kako sprejema delovanje drugih držav kot matičnih držav glede manjšinskih sku-pnosti na njenem ozemlju.

References

Alfredsson, G., Identifying Possible Disadvantages of Bilateral Agreements and Advancing the 'Most-
Favoured-Minority-Clause'. V: A. Bloed, in P. Dijk Van (ur.), Protection of Minortiy Rights Throught
Bilateral Treaties: The Case of Central and Eastern Europe, Kluwer Law International, 1999.
Andrassy, J.; Bakotič, B.; in Vukas, B; Međunarodno pravo, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
Argovič, Š.; Šerbo i matična država, Dostopno na: http://www.bosnjaci.net/prilog.php?pid=39416,
(zadnjič obiskano: 17.10.2014).
Aurescu, B.; The borders of sovereignty: Whose responsibility is it to procect national minorities?,
v: W. Kemp, V. Popovski in R. Thakur, Blod and Borders. The Responsibility to Protect and the
Problem of the Kin-State, United Nations University Press, 2011.
Benoit-Rohmer, F.; The minority question in Europe: towards a coherent system of protection for
national minorities, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 1996.
Conforti, B.; Mednarodno pravo, Šesta izdaja, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 2005.
Chaszar, E.; The international problem of national minorities, Matthias Corvinus Publishing Company,
Bucarest, 1999.
Deagan, V. Đ.; Međunarodno pravo, Pravni fakultet Sveučilišča u Rijeci, Reka, 2000.
E. F. Defesis, Minority protection, bilateral mechanisms and the responsibility to protect, v: W. Kemp,
V. Popovski in R. Thakur, Blod and Borders. The Responsibility to Protect and the Problem of the
Kin-State, United Nations University Press, 2011.
Deklaracija o pravicah oseb, ki pripadajo narodnim ali etničnim, verskim in jezikovnim manjšinam,
Resolucija Generalne skupščine OZ N 47/135 (Aneks), sprejeta 18.12.1992, 32 ILM 911 (1993).
Dostopno na: Dostopno na: http://textus.diplomacy.edu/Thina/txGetXDoc.asp?IDconv=2245
(zadnjič obiskano: 19.10.2014).
Devetak, S.; Manjšine, ljudska prava, demokratija: međunarodna zaštita ljudskih i etničkih prava,
NIŠRO Oslobođenje, 1989.
Devetak, S.; Odnosi med matico in manjšino: načelno vprašanje nacionalne enakopravnosti. Teorija
in praksa, 19(6), 1982.
Koja je matična država sandžačkih Bošnjaka? Dostopno na: http://www.sandzacke.rs/vijesti/politika/
koja-je-maticna-drzava-sandzackih-bosnjaka/, (zadnjič obiskano: 17.10.2014).
Komac, M.; Varstvo narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji. Inštitut za narodnostna vprašanja,
Ljubljana, 1999.
Konieczna, J.; Minority Issues. 2004, 8. Dostopno na: http://www.batory.org.pl/doc/k2.pdf
(zadnjič obiskano: 27.10.2014).
Lantscher, E. in Medda, R; Bilateral approach to the protection of kin-minorities, v: The Protection
of national minorities by their kin-state, Introduction, Council of Europe Publishing, Strasbourg,
2002, Science and technique of democracy, No. 32.
Nastase, A., Miga-Besteliu R., Aurescu B. in Donciz, I.; Protecting Minorities in the Future Europe:
Between Political Interest and International Law, Regia Autonoma »Monitorul Official«, 2002,
Dostopno na: http://www.publicinfo.ro/INITIAL/ProtMinoritatilor1.pdf (zadnjič obiskano:
22.10.2014).
Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin, Ur.l. RS MP 4/1998. Dostopno na: http://www.svetevrope.
si/sl/dokumenti_in_publikacije/konvencije/157/ (zadnjič obiskano: 17.10.2014).
Petrič, E.; Mednarodnopravno varstvo narodnih manjšin, Obzorja, Maribor, 1977.
Report on the preferential treatment of national minorities by their kin-state. Dostopno na: http://
www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-INF%282001%29019-e.aspx (zadnjič obiskano:
17.10.2014).
Roter, P.; Managing the 'minority problem' in Post-Cold War Europe Within the framework of a
multilayered regime for the protection of national minorities. v: Bloed, E., Hofmann, R.; Marko, J.;
Mayall, J. in Weller, M. (ur.), European Yearbook of Minority Issues, Volume 1, 2001/02, Kluwer
Law International, 2003.
Roter, P.; Narodne manjšine v mednarodnih odnosih, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 2009.
Shaw, M. N.; International Law, Fifth edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
The Bolzano/Bocen Recommendations on National Minorities in Inter-State Relations. Dostopno na:
http://www.osce.org/hcnm/33633?download=true (zadnjič obiskano: 23.10.2014).
Valentinčič, D.; Slovenci v Reziji? Pravni položaj in dejansko življenje slovenske jezikovne manjšine,
Univerza v Celovcu, Inštitut Karantanija in Arte4, Celovec, Ljubljana, Novo mesto, 2014.
Objavljeno
2019-06-22