Slovenska lokalna samouprava z vidika evropskih načel

  • Stane Vlaj

Izvleček

Po osamosvojitvi rS je eno od pomembnih državotvornih de-janj uvedba lokalne samouprave. z reformo lokalne samouprave je bilo treba začeti zaradi nove države, samostojne demokratične rS, ki je prebivalcem Slovenije zagotovila lokalno samoupravo. ob človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah ter načelu de-litve oblasti je ustava rS s to temeljno zahtevo uvrstila Sloveni-jo med države, ki želijo zagotoviti skupne evropske standarde za opredeljevanje in varovanje pravic lokalnih oblasti, ki so za državljane najbližja raven uprave in jim omogočajo učinkovito udeležbo pri oblikovanju odločitev, ki se nanašajo na njihovo vsakdanje okolje. Pravica državljanov sodelovati pri opravljanju javnih zadev je eno od demokratičnih načel, ki so skupna vsem državam članicam Se. Ta pravica pa se lahko najneposredneje uresničuje na lokalni ravni. Kot cilji uvedbe lokalne samouprave v rS so bili poudarjeni ti:

- kakovostnejše življenje ljudi v lokalnih skupnostih;

- enakomernejši razvoj vse skupnosti (z uresničevanjem načel subsidiarnosti in decentralizacije);

- soodločanje ljudi (demokratične lokalne volitve, referendumi, zbori občanov, državljanska iniciativa, nove oblike – ad hoc odbori, organizacije civilne družbe, participacija z uporabo sodobne informacijske tehnologije);

- racionalna in učinkovita lokalna uprava (lokalni menedžment);

- uveljavitev lokalne samouprave kot bistvenega elementa parlamentarne demokracije;

- ponovna ugotovitev in uveljavitev identitete (klasične) občine in drugih oblik lokalne samouprave;

- uvedba pokrajin kot druge ravni lokalne samouprave;

- primerljivost z evropskimi standardi in načeli.

References

Literatura
Committee of Ministers Recommendation No. R (95) 19 on the implementation of the principle of
subsidiarity.
The Congress of Local and Regional Authorities, Recommendation 240 (2008) Draft European Charter
of Regional Democracy.
Congress of Local and Regional Authorities of Europe, Situation of local and regional democracy in
Slovenia, Explanatory Memorandum, Recommendation 89 (2001) on the situation of local and
regional democracy in Slovenia, Eighth Session, Strasbourg, 29-31 May 2001.
The Congress of Local and Regional Authorities, Recommendation 240 (2008) Draft European Charter
of Regional Democracy.
Declaration of the Budapest Ministerial Conference on delivering good local and regional governance,
14th Session, Budapest, 24 – 25 February 2005
Demokratične vrednote in aktivno državljanstvo, pokrajine, participacija meje in odnosi s sosedi,
založilo in izdalo Društvo Občanski forum, Ljubljana, 2010.
Draft comparative report on local authority powers and responsibilities, CDLR (2005) 40, Strasbourg,
10 November 2005.
European Charter of Local Self-Government and explanatory report, Treatis and reports, Council of
Europe, 1986.
20th Anniversary of the European Charter of Local Self-Government, Explanatory memorandum, The
Congress of Local and Regional Authorities, 12th Plenary Session, Strasbourg, 20 September 2005.
Recomendation Rec (2001) 19 of the Committee of Ministers to member states on the participation
of citizens in local public life, Strasbourgh, 6. december 2001.
Resolution 3 (1994) on monitoring the implementatiton of the European Charter of local self-government,
Congress of Local and Regional Authorities of Europe, 1st Session.
Grad, Kaučič, Ribičič, Kristan, Državna ureditev Slovenije, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana
1999.
Igličar Albin, Oblikovanje območja občine in pokrajine, JU, 1/1994.
Jambrek Peter, Ustavna demokracija, Graditev slovenske demokracije, države in ustave, DZS, d. d.,
Ljubljana 1992.
Jerovšek Tone, Razmerja med državo in samoupravo, Javna uprava 1, 1994.
Jerovšek Tone (2006): Kako daleč je do pokrajin? Pravna praksa, 15. 6., str. 3.
Fakulteta za družbene vede, raziskovalna naloga Konstituiranje novih občin – uvajanje lokalne samouprave,
Ljubljana, november 1995.
Kaučič Igor, Grad Franc, Ustavna ureditev Slovenije, druga, spremenjena in dopolnjena izdaja,
Založba GV, Ljubljana 2001.
Katalog pristojnosti občin, izdelala Služba Vlade RS za lokalno samoupravo v sodelovanju z Inštitutom
za lokalno samoupravo in javna naročila v Mariboru, tisk in oblikovanje: KODA PRESS – tiskarna
SAJE, Maribor 1998.
Komentar Ustave Republike Slovenije (ur. Lovro Šturm), izdala in založila Fakulteta za podiplomske
državne in evropske študije 2002.
Zdravko Mlinar, »Glokalizacija« ali getoizacija lokalne demokracije?, Koper,Slovenska Istra in država,
Teorija in praksa, št. 3/2000.
Mlinar Zdravko, Prostorsko-časovna organizacija bivanja: raziskovanja na Koprskem in v svetu, Fakulteta
za družbene vede in Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana 2008.
Nova hrvatska lokalna i regionalna samouprava, izd. Hrvatska Akademija znanosti i umjetnosti,
Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuĐe i vladavinu prava, Zagreb, 2010.
Outlines, syntheses and overviews of six models of regional self-government, Conference of European
ministers responsible for local and regional government, 13th Session, Helsinki, 27-28 June
2002.
Posvet o regionalizaciji Slovenije, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 22. junij 2006 (http://www.fu.uni-lj.
si/IC/posvet_regionalizacija.asp.
Senčur Miloš, Lokalna samouprava – kriza ali razkošje, Pravna praksa, letnik 28, št. 5/09.
Senčur Miloš, Dvodomnost slovenskega parlamenta, doktorska disertacija, Ljubljana, marec 2010.
Šmidovnik Janez, Koncepcija jugoslovanske občine, Ljubljana 1970.
Šmidovnik Janez, Lokalna samouprava, Cankarjeva založba (Zbirka Pravna obzorja 4), Ljubljana
1995.
Šmidovnik Janez, Pravica do lastne občine?, Teorija in praksa, št. 6-7/2003.
Vlaj Stane, Lokalna samouprava s poudarkom na načelu subsidiarnosti, Visoka upravna šola Univerze
v Ljubljani, Ljubljana 2001.
Vlaj Stane, Lokalna samouprava – teorija in praksa, Ljubljana 2006.
Vlaj Stane, Pokrajine – pogoj za decentralizacijo Slovenije, v: Demokratične vrednote in aktivno
državljanstvo, pokrajine, participacija meje in odnosi s sosedi, založilo in izdalo Društvo Občanski
forum, Ljubljana, 2010.
Vlaj Stane, Slovenija še nima izdelane strategije razvoja lokalne samouprave, XVII. Dnevi slovenske
uprave, Portorož, september 2010.
Zakonodaja in sodne odločbe
Ustava Republike Slovenije, Ur. l. RS, št. 33/91, 42/97, 24/03, 69/04, 68/06.
Ustavni zakon o spremembah 121., 140. in 143. člena (Ur. l. RS, štev. 68/06).
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, Ur. l. RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00,
51/02, 72/05, 60/07, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10).
Zakon o financiranju občin – ZFO (Ur. l. RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 123/06, 60/07, 57/08).
Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Ur. l.RS, št. 60/94, 69/94, 56/98, 75/98,
67/98, 73/98, 72/98, 52/02, 27/06, 61/06).
Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave – MELLS (Ur. l. RS, št. 57/96 – Mednarodne
pogodbe. št. 15/96).
Dodatni protokol k Evropski listini lokalne samouprave o pravici do sodelovanja pri vprašanjih
lokalne oblasti (Sprejet na Odboru ministrov 9. septembra 2009 na 1064. srečanju namestnikov
ministrov).
Zakon o ratifikaciji Evropske okvirne konvencije o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti
ali oblasti (Ur. l. MP, št. 8/03).
OdlUS III, 8, U-I13/
94, Ur. l. RS, št. 6/94.
OdlUS, U-I-58/95, Ur. l. št. 65/95.
OdlUS, U-I-186/00, Ur. l. 108/03.
OdlUS, U-I-24/07, U. l. 101/07.
Objavljeno
2019-06-20