Zakaj in kako odpraviti neustavne pristojnosti predsednika republike

  • Arne Marjan Mavčič

Izvleček

Pristojnosti slovenskega predsednika republike so določene v ustavi. Nekatere urejajo zakoni neposredno na podlagi ustave. Posamezni zakoni pa določajo tudi nekatere dodatne pristojnosti predsednika republike neodvisno od ustave, torej brez ustavne podlage. Na njihovo ustavno spornost je bilo že večkrat opozor-jeno. Članek pojasnjuje, zakaj so slednje pristojnosti predsednika republike ustavno sporne in kako odpraviti neustavno stanje.

References

Dobrovnik, Tadej, Sistem volitev in pristojnosti predsednika republike v baltiških državah in v Sloveniji,
Revus, revija za evropsko znanost, št. 12/2010, junij 2010, str. 174–177 in tam navedena literatura.
http://en.wikipedia.org/wiki/Head_of_state.
Kaučič, Igor in Zagorc, Sašo, Pravno mnenje o postavitvi veleposlanikov, Ljubljana, 1. oktobra 2008 –
Ministrstvo za zunanje zadeve objavlja Pravno mnenje o vlogi in ustavnem položaju predsednika
republike pri postavitvi veleposlanikov, ki sta ga pripravila strokovnjaka za ustavno pravo prof.
dr. Igor Kaučič in asist. dr. Saša Zagorc. http://www.scribd.com/doc/8421909/wwwvestsi-Pravno-
Mnenje-o-Postavitvi-Veleposlanikov-Igor-Kaui-in-Sao-Zagorc.
Kocjančič, Rudi, Ribičič, Ciril, Grad, Franc in Kaučič, Igor (1998), Ustavno pravo Slovenije, Ljubljana,
Visoka upravna šola.
Kušej, Gorazd, Pavčnik, Marijan, Perenič, Anton, 1998, Ustavna ureditev Slovenije, Ljubljana, Gospodarski
vestnik, str. 43.
Novice.Dnevnik.si Novice/Slovenija, Dvom o ustavnosti tudi pri guvernerju, Ministrstvo za pravosodje
bi predsedniku republike odvzelo funkcijo predlaganja guvernerja Banke Slovenije, Slovenija –
četrtek, 19. 04. 2007, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:s2xy7tfECGwJ:na
rocanje.dnevnik.si/novice/slovenija/241042+predlagalna+pristojnost+ude&cd=1&hl=sl&ct=clnk&
gl=si).
Odločba Ustavnega sodišča RS, št. Up-600/04, Uradni list RS, št. 39/06.
Petrovčič, Peter, Demokracijo lahko slabi tudi pomanjkanje pristojnosti, Kakovost demokracije je
pogojena s porazdeljenostjo moči, Mladina, Komentar, 2007/17.
Petrovčič, Peter, Predsednik kot marioneta, 17/2007,
http://www.mladina.si/tednik/200717/clanek/slo-tema--peter_petrovcic/.
Pozeb, Miha, Pravna ureditev ustavne obtožbe predsednika Republike Slovenije, diplomsko delo, Pravna
fakulteta Univerze v Mariboru, januar 2010, http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=12822,
in tam navedena literatura.
Ribarič, Miha, Funkcije in pristojnosti predsednika republike, 1992, Zbornik razprav, Nova ustavna
ureditev Slovenije, Pravna fakulteta, Društvo za ustavno pravo Slovenije, ČZ Ur.l. RS, Ljubljana.
Ribarič, Miha, Komentar Ustave Republike Slovenije (dr. Lovro Šturm, ur.), Fakulteta za podiplomske
državne in evropske študije, 2002, str. 837.
Ribarič, Miha, Odnos med predsednikom Republike Slovenije in vlado,
Portorož, 6. 6. 1007, Politološki dnevi, Portorož, 6.–7. junij 1997, Demokracija-vladanje in uprava v
Sloveniji, Zbornik referatov,
http://www2.gov.si/up-rs/1992-2002/mk.nsf/77e9b93bfaf10bc0c1256785002196ab/54a5db0ef1ad59
31c125678d0064f2b2?.
Ribarič, Miha, Predsednik republike in človekove pravice, 1992, Teorija in praksa, letnik 29, št. 7–8,
Ljubljana 1992.
Ribičič, Ciril, Šef države ali šef protokola, Pravna praksa, št. 19/2002.
Sklep USRS, št. U-I-310/00 z dne 19. 12. 2000, OdlUS IX, 291 in http://odlocitve.us-rs.si/usrs/us-odl.
nsf/o/DC069CCA18C8AA61C1257172002A2D14.
Ude, Lojze, Enotnost oblasti v parlamentarnem sistemu – nevarnost ali realnost?, Podjetje in delo,
2006, št. 7, str. 1490.
Žerdin, Ali, Novi predsednik protikorupcijske komisije, Delo, sobota, 11. 9. 2010, http://www.delo.si/
clanek/121055.
Objavljeno
2019-06-20