Procesna analiza zaključnega poročila komisije za preprečevanje korupcije o nadzoru nad premoženjskim stanjem predsednikov parlamentarnih strank z dne 7.1.2013

  • Drago Kos

Izvleček

Avtor v prispevku z vidika procesnih določb dveh slovenskih protikorupcijskih zakonov, Zakona o preprečevanju korupcije iz leta 2004 ter Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije iz leta 2010, analizira poročilo slovenske Komisije za preprečevanje korupcije o premoženjskem stanju najvidnejših slovenskih politi-kov, ki je po objavi januarja 2013 povzročilo veliko razburjenja in tudi politične spremembe v slovenski družbi. Pri tem avtor pride do več zanimivih ugotovitev, med katerimi so najpomembnejše te: Komisija za preprečevanje korupcije za izdajo svojega poročila ni imela pravne podlage; premoženjsko stanje omenjenih zavezancev je preverjala tudi za obdobje, za katerega tega ne bi smela storiti; komisija ni sledila zakonski obveznosti obveščanja obravnavanih oseb o svojih ugotovitvah; v poročilu je za dva zavezanca objavila tudi podatke o premoženjskem stanju, ki jih ne bi smela objaviti.

References

Komisija za preprečevanje korupcije, Zaključno poročilo o nadzoru nad premoženjskim stanjem
predsednikov parlamentarnih strank, št. 06259-1/2013/1 z dne 7. 1. 2013, https://www.kpk-rs.si/
sl/nadzor-in-preiskave/odlocitve-in-mnenja-komisije/zakljucne-ugotovitve/01/2013/zakljucnoporocilo-
nadzora-nad-premozenjskim-stanjem-predsednikov-parlamentarnih-strank-ki-so-hkratifunkcionarji-
in-zavezanci-na-tem-podrocju.
Poslovnik Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/2012).
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ZintPK-UPB2 (Uradni list RS, št. 69/2011 – uradno
prečiščeno besedilo).
Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, ZNOJF (Uradni list RS,
št. 49/1992 in nasl.).
Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, ZNOJF-1 (Uradni list RS,
št. 20/2006).
Zakon o preprečevanju korupcije, ZPKor (Uradni list RS, št. 2/2004).
Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/1994 in nasl.).
U-I-57/06-28 (Uradni list RS, št. 46/2006).
U-I-250/96 (Uradni list RS, št. 70/1996).
U-I-48/95 (Uradni list RS, št. 58/1995).
Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/1991-I in nasl.).
Objavljeno
2019-07-02