Enigma (ne)učinkovitosti prisilne poravnave v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

  • Simon Umek

Izvleček

Pravilo absolutne prednosti (Absolute Priority Rule) je nepo-sredna posledica univerzalnega pravnega načela pacta sunt ser-vanda, ki v pravnem prometu zagotavlja spoštovanje ter izpolnitev obligacij in drugih korporacijskopravnih pogodbenih zavez ter njihovega vrstnega reda glede prednostnega poplačilnega upra-vičenja, izhajajočega iz narave njihove utrditve (različne oblike zavarovanja, garancija, poroštvo ipd.), veljavno nastalih pred na-stankom insolventnosti podjetja. Pravilo je neločljivo povezano z razumevanjem pojma insolventnosti kot temeljnega pojma insol-venčnega prava in s pojmovanjem ekonomske funkcije oziroma narave lastnine.

References

Hollace T. Cohen. In re Armstrong World Industries, Inc.: Annual survey of bankruptcy law, http://
www.troutmansanders.com/files/Publication/0364074c-b8b5-4a14-b859-7967fcb19050/Presentation/
PublicationAttachment/a013e0e3-6c11-4d51-aa55-093a0cfa426f/art-cohen.pdf (zadnjič obiskano:
10. 10. 2013).
Jaka Cepec in drugi, Bankruptcy procedures in Slovenia: a legal and economic perspective, The Slovenian
economy: stranded in recovery, Časnik Finance, Ljubljana (2011).
Jonathan Hicks, Foxes Guarding the Henhouse: The Modern Best Interests of Creditors Test in Chapter 11
Reorganisations (2005), http://scholars.law.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1361&context=nlj
(zadnjič obiskano: 3. 10. 2013).
Jose M. Garrido, Out-of-court Debt Restructuring: the study presented at the World Bank Insolvency
and Creditor Rights Task Force, World Bank, Washington DC (2011),
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2230/662320PUB0EPI00turing0978
0821389836.pdf?sequence=1 (zadnjič obiskano: 3. 10. 2013).
Katarina Zajc in Jaka Cepec, Globalna finančna kriza in novele Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, Podjetje in delo, GV Založba, št. 7
(2012).
Pasquale Kenneth, Armstrong World Industries: Absolute priority is more than »FAIR«, American
Bankruptcy Institute Journal, vol. XXV, št. 3 (2006), http://www.stroock.com/SiteFiles/Pub421.pdf
(zadnjič obiskano: 10. 10. 2013).
Leo Plank, Bernd Meyer-Löwy, Carl Pickerill, The New German Insolvency Code: Decoding Improvements
and Remaining Risks, American Bankruptcy Institute Journal, vol. XXXI, št. 2 (2012), http://
www.kirkland.com/siteFiles/Publications/ABI_051412.pdf (zadnjič obiskano: 3. 10. 2013).
Lucian A. Bebchuk, Randal C. Picker, Bankruptcy Rules, Managerial Entrenchment, and Firm-specific
Human Capital, John M. Olin Law & Economics Working Paper, The University of Chicago Law
School, št. 16, 2. izdaja (1993), http://www.law.uchicago.edu/files/files/16.Bebchuk-Picker.pdf
(zadnjič obiskano: 10. 10. 2013).
Lucian A. Bebchuk, Ax ante Costs of Violating Absolute Priority in Bankruptcy, Harvard Law School,
The Centre for Law, Economics, and Business, Discussion paper, št. 328 (2001), http://www-law.
harvard.edu/programs/olin_center/ (zadnjič obiskano: 25. 9. 2013).
Lucian A. Bebchuk, A New Approach to Corporate Reorganisation, Harvard Law Review, vol. 101
(1998), str. 775–804,
http://www.law.harvard.edu/faculty/bebchuk/pdfs/hlr.88.pdf (zadnjič obiskano: 11. 10. 2013).
Manfred Balz, Market Conformity of Insolvency proceedings: Policy Issues of the German Insolvency
Law, 1 Brookl. Journal of Intern. Law, št. 23 (1997),
http://siteresources.worldbank.org/GILD/ConferenceMaterial/20152188/Germany%20-%20Balz.pdf
(zadnjič obiskano: 14. 10. 2013).
Maria Brouwer, Reorganisation in US and European Bankruptcy Law, University of Amsterdam,
Amsterdam (2005), http://www1.fee.uva.nl/pp/bin/175fulltext.pdf (zadnjič obiskano: 10. 9.
2013).
Marko Simoneti in Jernej Radež, Krizni institucionalni okvir za prestrukturiranje bank in podjetij:
kako naprej?, Podjetje in delo, GV Založba, št. 6–7 (2013).
Mark J. Roe, Corporate restructuring and bankruptcy, Foudation press, New York (2000).
Nemški stečajni zakon: Insolvenzordnung - Gesetz vom 5. 10. 1994 (BGBl. I S. 2866), stopil v veljavo
19. 10. 1994 bzw. 1. 1. 1999, nazadnje spremenjen 15. 7. 2013 (BGBl. I S. 2379) m.W.v. 19. 7. 2013,
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/inso/gesamt.pdf (zadnjič obiskano: 3. 10. 2013).
Philippe Aghion, Oliver Hart in John Moore, The Economics of Bankruptcy Reform, Journal of
Law, Economics and Organisation, št. 8 (1992), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=259420 (zadnjič obiskano: 10. 10. 2013).
Robin Bicket White, The New Value Exception to the Absolute priority Rule is alive and well after
203 North La Salle, http://www.frostbrowntodd.com/resources-1564.html (zadnjič obiskano: 5. 10.
2013).
Sodba ameriškega zveznega sodišča okrožja Delaware: 984 F.2d 1305, 23 Bankr. Ct. Dec. (CRR) 1529,
28 Collier Bankr. Cas. 2d (MB) 451, Bankr. L. Rep. (CCH) P 75090 (1st Cir. 1993).
Sodba ameriškega zveznega pritožbenega sodišča, tretje okrožje: 320 B.R. 523 (D Del. 2005), http://
caselaw.findlaw.com/us-3rd-circuit/1132313.html (zadnjič obiskano: 10. 10. 2013).
Sodba ameriškega zveznega pritožbenega sodišča, drugo okrožje: 478 F.3d 452 (2d Cir. 2007).
UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, New York (2005), http://www.uncitral.org/pdf/
english/texts/insolven/05-80722_Ebook.pdf (zadnjič obiskano: 3. 10. 2013).
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, Uradni list
RS, št. 63/13-UPB7.
http://www.mp.gov.si/si/storitve_in_mnenja_mpju/uporabni_seznami_imeniki_in_ evidence/sodna_
statistika/ (zadnjič obiskano: 25. 9. 2013).
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/slovenia/#resolving-insolvency (zadnjič obiskano:
25. 9. 2013).
http://thelawdictionary.org/absolute-priority-rule/ (zadnjič obiskano: 10. 10. 2013).
http://www.jonesday.com/Application-of-the-Absolute-Priority-Rule-to-Pre-Chapter- 11-Plan-Settlements--
In-Search-of-the-Meaning-of-Fair-and-Equitable-06-11-2007/ (zadnjič obiskano: 3. 10. 2013).
http://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1193131.html (zadnjič obiskano: 10. 10. 2013).
http://www.grantthornton.com/staticfiles/GTCom/Advisory/Restructuring%20and% 20turnaround/
Role_of_Best_Interest_of_Creditors_Test_Practical_Guidance_FINAL.pdf (zadnjič obiskano: 10. 10.
2013).
Objavljeno
2019-07-02