Človekova pravica do varnosti skozi prizmo razvoja teorij varnostnih sistemov

  • Gregor Garb

Izvleček

Človekove pravice zavzemajo v sodobnem političnem in prav-nem mednarodnem prostoru pomembno mesto. Iz sprva omeje-nih zgolj na nacionalni prostor so se v zadnjih treh desetletjih v pomenskem smislu razširile in danes obsegajo regionalne in tudi mednarodne razsežnosti. Prav ta splošna dojemljivost in medna-rodno pravna veljavnost sta omogočili, da človekove pravice ute-meljujemo kot univerzalni civilizacijski standard, ki varuje posa-meznika pred samovoljnimi posegi države. Prav tako se je razširila tudi vsebina pravic, ki je iz prvotnih političnih in civilizacijskih dobila tudi ekonomske, socialne in kulturne razsežnosti. Skozi prizmo teorij varnostnih sistemov lahko zasledimo dvoj-ni odmik od državocentrične perspektive varnosti, na eni strani se soočamo z naddržavno varnostjo, medtem ko se na drugi po-javlja vedno večja težnja k zagotavljanju individualne (človekove) pravice do varnosti oziroma odmik h konceptom zagotavljanja varnosti posameznika. Varnost tako postaja temeljna državljanska pravica, ki zahteva od države sintezo širokega nabora državnih in družbenih politik, s tem pa je temeljna naloga sistema nacionalne varnosti v smislu zaščite pred zunanjimi in notranjimi grožnjami presežena.

References

Monografije
Anžič Andrej, Varnostni sistem Republike Slovenije. Uradni list RS, Ljubljana, 1997.
Črnčec Damir, Obveščevalna dejavnost v informacijski dobi. Defensor, Ljubljana, 2009.
Forsythe P. David, Human rights and peace, intenational and national dimensions, University of Nebraska
Press, Lincoln and London, 1993.
Grošelj Klemen, Slovenija v svetu mirovnih operacij, FDV, Ljubljana, 2007.
Kaučič Igor, Grad Franc, Ustavna ureditev Slovenije. GV založba, Ljubljana, 2003.
Svete Uroš, Varnost v informacijski dobi. FDV, Ljubljana, 2005.
Članki in revije
Barnett Michael, Družbeni konstruktivizem, v: Baylis, J., Smith, S. (ur.): Globalizacija svetovne politike,
FDV, Ljubljana, 2007, str. 323–348.
Cerar Miro, O naravi človekovih pravic in dolžnosti, v: Pavčnik, M., Polajnar Pavčnik, A., Wedam Lukič,
D. (ur.): Temeljne pravice, Ljubljana, 1997, str. 52–83.
De Baets Antoon, Human rights and history, v: Smelser, N. J., Baltes, B. P. (ur.): International encyclopedia
of the social & behavioral sciences. Elsevier-Pergamon, Oxford, 2001, str. 7012–7018.
Dunne Tully, Liberalizem, v: Baylis, J., Smith, S. (ur.): Globalizacija svetovne politike, FDV, Ljubljana,
2007, str. 237–261.
Dunne Tully, Schmid C. Brian, Realizem, v: Baylis, J., Smith, S. (ur.): Globalizacija svetovne politike,
FDV, Ljubljana, 2007, str. 205–236.
Grizold Anton, Varnostna paradigma v mednarodnih odnosih: uvodna študija, v: Luard, E. (ur.):
Človek, država in vojna. FDV, Ljubljana, 2001, str. 83–161.
Hobson M. John, The »second state debate« in international relations: theory turned upside-down.
Review of International Studies, 2001, vol. 27(3), str. 395–414.
Kraus Keith, Williams C. Michael, From strategy to security: foundations of critical security studies, v:
Krause, K., Williams, C. M. (ur.): Critical security studies: concepts and cases. UCL Press, London,
1997, str. 33–59.
Kurež Bojan, Mekinc Janez, Anžič Andrej, Človekove pravice v luči novih groženj varnosti, Teorija in
praksa, let. 46, 5/2009, str. 700–715.
Lamy Steven, Sodobni večinski pristopi: neorealizem in neliberalizem, v: Baylis, J., Smith, S. (ur.):
Globalizacija svetovne politike, FDV, Ljubljana, 2007, str. 263–289;
McDonald Michael, Constructivism, v: Williams, P. D. (ur.): Security studies: an introduction, Routledge,
New York, 2008, str. 59–72.
Møller, Bjørn, National, Social and human security: discussion-case study of the Israel-Palestine conflict,
v: Brauch, H. G., Marquina, A., Salim El-Sayed, M., Liotta, P. H., Rogers, P. (ur.): Security and the environment
in the Mediterranean: conceptualising security and environmental conflicts. Springer,
Berlin, 2003, str. 277–288.
Peou Sorpong, Realism and constructivism in Sotheast Asian security studies today: a review essay.
The Pacific Review, Oxford, 2002, vol. 15(1), str. 119–138.
Walt S. Martin, International relations: one world, many theories. Foreign Policy, 1998, vol. 110
(Spring), str. 29–45.
Pravni viri
Listina Evropske unije o temeljnih pravicah. Uradni list EU, št. C 83/02.
Splošna deklaracija o človekovih pravicah. Resolucija št. 217 A (III), http://www. unaslovenia.org/
dokumenti/uzln (zadnjič obiskano: 18. 11. 2012).
Ustanovna listina Organizacije združenih narodov, http://www. unaslovenia.org/dokumenti/uzln
(zadnjič obiskano: 18. 11. 2012).
Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, razglašena 23. 12. 1991 in nasl.).
Ostalo
Evans Graham, Newnham Jeffrey, The Penguin dictionary of international relations, The Penguin
Books, London, 1988.
Človekove pravice in varstvo človekovih pravic v Sloveniji. Mladi za napredek Maribora 2009, 26.
srečanje,
http://www.ukm.uni-mb.si/UserFiles/658/File/lovekove%20pravice%20in%20varsvo%20lovekovih%
20pravic%20v%20Sloveniji.pdf (zadnjič obiskano: 16. 11. 2012).
Guzzini Stefan, Realism at war: Robert Gilpin’s political economy of hegemonic war as a critique of
Walt’z neorealism. Peace Research Institute, Copenhagen, 2002,
http://www.copri.dk/publications/Wp/WP%202002/11-2002.pdf (zadnjič obiskano: 18. 11. 2012).
Odar Vlado, Mednarodna varnost in sodobno pomorsko piratstvo. Magistrsko delo, FDV, Ljubljana,
2010.
Ulusoy Hasan, Revisiting security communities after cold war: the constructivist perspective. 2003,
str. 168–174,
http://www.sam.gov.tr/perceptions/Volume8/September-November2003/HasanUlusoy6Kasim2003.
pdf (zadnjič obiskano: 17. 11. 2012).
Objavljeno
2019-07-02