Male glasbene pravice

  • Eneja Drobež

Izvleček

Prve kolektivne organizacije za upravljanje avtorskih pravic so nastale z namenom učinkovitejšega uveljavljanja malih glasbenih pravic. Tudi v današnjem času je vloga kolektivnih organizacij pri upravljanju malih glasbenih pravic ključnega pomena. Tako so male glasbene pravice v državah, kjer je vpliv kolektivnih organi-zacij manjši, tudi pravno manj varovane kot na primer pravice do reproduciranja del. Male glasbene pravice so v 147. členu zASP opredeljene kot »pravice do priobčitve javnosti neodrskih glasbe-nih del«. Po uveljavitvi Direktive 2001/29/eS o avtorski pravici v in-formacijski družbi je treba pojem »priobčitev javnosti« kot pojem evropskega prava enotno razlagati v vseh državah članicah, razen če je javnost prisotna na kraju izvora priobčitve. Sodišče eU je kot organ, pristojen za obvezujočo razlago evropskega prava, v zadevi C-135/10 ta pojem opredelilo ožje in deloma drugače, kot ga dolo-čata zASP in dosedanja slovenska sodna praksa. v najnovejših od-ločitvah pa se Sodišče eU ukvarja predvsem z vprašanjem, kdaj in na kakšen način pride do priobčitve javnosti po svetovnem sple-tu. Na tem področju tudi v državah članicah ni ustaljene sodne prakse. Tako Sodišče eU postavlja enotne evropske standarde, ki določajo, v katerih primerih so kolektivne organizacije upraviče-ne zahtevati plačilo iz naslova izključnih pravic.

References

Bently, Lionel / Derclaye, Estelle in ostali: The Reference to the CJEU in Case C-466/12 Svensson (February
15, 2013). University of Cambridge Faculty of Law Research Paper No. 6/2013. dostopno
na: http://ssrn.com/abstract=2220326 (zadnjič obiskano dne 1. 7. 2013).
Dillenz, Walter: Urheberrechtliche Verwertungsgesellschaften, v: Walter, Michel M. (urednik): Europäisches
Urheberrecht, Springer, Dunaj 2001, str. 66–110.
Goldmann, Bettina C.: Der »Fairness in Music Licensing Act« in den USA-Sperrstunde für das »Kneipenrecht
«? Zum WTO-Konflikt zwischen Europa und den USA über die Ausweitung der »homestyle
exemption« im US-Copyright Act, GRUR (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht) Int
1999, str. 504.
Griffiths, Jonathan: Infopaq, BSA and the 'Europeanisation' of United Kingdom Copyright Law (March
4, 2011). Media & Arts Law Review, Vol. 16, 2011. Dostopno na: http://ssrn.com/abstract=1777027
(zadnjič obiskano dne 5. 5. 2013).
Handig, Christian: Reform und Neuordnung der »öffentlichen Wiedergabe«, ZUM (Zeitschrift für
Urheber- und Medienrecht) 273–279.
Heinze, Christian A.: Software als Schutzgegenstand des Europäischen Urheberrechts (Software as
the Object of Protection in European Copyright Law) (October 1, 2011). JIPITEC (Journal of Intellectual
Property, Information Technology and E-Commerce Law), Vol. 2, No. 2, 97–113, July 2011;
Max Planck Private Law Research Paper No. 12/9. Dostop na: http://ssrn.com/abstract=2078362
(zadnjič obiskano dne 5. 5. 2013).
Helfer, Laurence R.: World Music on a U.S. Stage: A Berne/Trips and Economic Analysis of the Fairness
in Music Licensing Act, Boston University Law Review, izdaja 80, str. 93, 2000.
Hesse, Carla: The Rise of Intellectual Property, 700 B.C.–A.D. 2000: An Idea in the Balance, Daedalus
– Journal of the American Academy of Arts & Sciences, poletje 2002, str. 26–45.
Höffner, Eckhard: Geschichte und Wesen des Urheberrechts, Verl. Europ. Wirtschaft, München
2010.
Loosli, Charles C.: Copyright; Radio; Public performance for profit, California Law Review, zvezek 20,
št. 1 (November 1931), str. 77–84.
M. Lubarda, Ali obvezno kolektivno upravljanje omejuje avtorje, PP, št. 26, 2. 7. 2009.
Popp, Alexander: Verwertungsgesellschaften: ihre Stellung im Spannungsfeld zwischen Urheberrecht
und Kartellrecht, Dunaj, Manz 2001.
Riesenhuber, Karl: Geschichte der musikalischen Verwertungsgesellschaften in Deutschland –
Wahrnehmungsrecht und Verwertungsgesellschaften von 1903–1933, v: Kreile, Reinhold / Becker,
Jürgen / Riesenhuber, Karl (uredniki): Recht und Praxis der Gema, de Gruyter Berlin, 2.
izdaja 2008.
Rose, Mark: Authors and Owners. The Invention of Copyright, Harvard University Press, Cambridge
1993.
Schmidt, Manuela Maria: Die Anfänge der musikalischen Tantiemenbewegung in Deutschland: eine
Studie über den langen Weg bis zur Errichtung der Genossenschaft Deutscher Tonsetzer (GDT)
im Jahre 1903 und zum Wirken des Komponisten Richard Strauss (1864–1949) für Verbesserungen
des Urheberrechts, Duncker und Humblot, Berlin 2005.
Schmidt, Manuela Maria: Geschichte der musikalischen Verwertungsgesellschaften in Deutschland
– von der Leipziger Anstalt zur Genossenschaft deutscher Tonsetzer, v: Kreile, Reinhold / Becker,
Jürgen / Riesenhuber, Karl (uredniki): Recht und Praxis der Gema, de Gruyter Berlin, 2. izdaja
2008.
Schulze, Erich: Geschätzte und geschützte Noten. Zur Geschichte der Verwertungsgesellschaften,
VCH- Verlag, Weinheim 1995.
Schulze, Gernot: Nutzungsrechte – Vorbemerkung, v: Dreier, Thomas / Schulze, Gernot (ur.): Urheberrechtsgesetz,
3. izdaja, Beck, München 2008.
Schwab, Ronald: Recht und Praxis der Urheberverwertungsgesellschaften in Frankreich, VV F München
1989.
Trampuž, Miha: Kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic, Gospodarski vestnik, Ljubljana
2007.
Trampuž, Miha / Oman, Branko / Zupančič, Andrej: Zakon o avtorski in sorodnih pravicah: s komentarjem,
Gospodarski vestnik, Ljubljana 1997.
Ungern-Sternberg, Joachim von: Urheberrechtliche Verwertungsrechte im Lichte des Unionrechts,
GRUR 2012, str. 1198–1206.
Urlich, Jan Nikolaus: Die »oeffentliche Wiedergabe« von Rundfunksendungen in Hotels nach dem
Urteil »SGAE« des EuGH (Rs. C-306/05), ZUM 2008, str. 112–122.
Westkamp, Guido: Öffentliche versus private Wiedergabe im europäischen Urheberrecht, EuZW
(Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht) 2012, str. 698–701.
WIPO, Glossary of the Terms of the Law of Copyright and Neighbouring Rights, WIPO, Geneva
1980.
WIPO, Guide to the Berne Convention for the protection of literary and artistic works (Paris act,
1971), WIPO, Geneva 1978.
CISAC, Authors’ royalties in 2009, return to growth: global economic survey of the royalties collected
by the CISAC member authors’ societies in 2009, str. 3, objavljeno na http://www.cisac.org/Cisac-
Portal/initConsultDoc.do?idDoc=20585 (stanje dne 22. 3. 2012).
WTO, Dispute Settlement, Dispute DS160, http://www.wto.org/english/tratop_e
/dispu_e/cases_e/ds160_e.htm (zadnjič obiskano dne 20. 11. 2012).
Fairness in Music Licensing Act – FMLA, 112 Stat. 2827 (1998).
Copyright Term Extension Act 1998, 112 Stat. 2827 (1998).
Copyright Act of 1909, 35 Stat. 1075, (1927).
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah - ZASP, Ur. l. RS, št. 21/95 in nasl.
Direktiva št. 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih
vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi, UL L 167, 22. junij 2001.
Direktiva Sveta št. 2006/115/ES z dne 12. decembra 2006 o pravici dajanja v najem in pravici posojanja
ter določenih pravicah, sorodnih avtorski, na področju intelektualne lastnine, UL L 376, 27.
december 2006.
Direktiva Sveta št. 93/83/EGS z dne 27. septembra 1993 o uskladitvi določenih pravil o avtorski in
sorodnih pravicah v zvezi s satelitskim radiodifuznim oddajanjem in kabelsko retransmisijo, UL L
248, 6. oktober 1993.
Direktiva 2009/24/ES z dne 23. aprila 2009 o pravnem varstvu računalniških programov (kodificirana
različica) UL L 111, 5.5.2009, str. 16–22.
Direktiva 96/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 1996 o pravnem varstvu baz podatkov,
UL L 77, 27. 3. 1996, str. 20–28.
Direktiva 2006/116/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o trajanju varstva
avtorske pravice in določenih sorodnih pravic (kodificirana različica), UL L 372, 27. 12. 2006, str.
12–18.
Twenthieth Century Music Corp. vs. Aiken, 422 U.S. 151 (1975), št. 74-452, http://scholar.google.com/
scholar_case?case=10905849099130505892&q=422+U.S.+151&hl=en&as_sdt=2002 (zadnjič obiskano
dne 25. 4. 2013).
Buck et al. vs. Jewell LaSalle Realty Company, 283 U.S. 191 (51 S.Ct. 410, 75 L.Ed. 971), http://www.law.
cornell.edu/supremecourt/text/283/191 (zadnjič obiskano dne 1. 11. 2013).
Sodba Sodišča EU z dne 16. julija 2009, zadeva C-5/08 (Infopaq I), ZO dl. 2009, str. I-06569.
Sodba Sodišča EU z dne 9. novembra 2000, zadeva C‑357/98 (Yiadom), ZO dl. 2000, str. I‑9265.
Sodba Sodišča EU z dne 6. februarja 2003, zadeva C‑245/00 (SENA), ZO dl. 2003, str. I‑1251.
Sodba Sodišča EU z dne 15. marca 2012, zadeva C-162/10 (Phonographic Performance Ireland vs.
Irska), še neobjavljena v ZO dl.
Sodba Sodišča EU z dne 4. oktobra 2011 v združenih zadevah C-403/08 in C‑429/08 (FAPL in drugi
vs. Murphy in drugi), še neobjavljena v ZO dl.
Sodba Sodišča EU z dne 15. marca 2012, zadeva C-135/10 (SCF vs. Marco Del Corso), še neobjavljena
v ZO dl.
Sodba Sodišča EU z dne 2. junija 2005, zadeva C‑89/04 (Mediakabel vs. Commissariaat voor de Media),
ZO dl. 2005, str. I‑4891.
Sodba Sodišča EU z dne 14. julija 2005, zadeva C‑192/04 (Lagardère Active Broadcast vs. SPRE in GVL),
ZO dl., str. I‑7199.
Sodba Sodišča EU z dne 7. decembra 2006, zadeva C-306/05 (SGAE vs. Rafael Hoteles SA), ZO dl. str.
I-11519.
Sodba Sodišča EU z dne 24. novembra 2011, zadeva C-283/10 (Circul Globus Bucureşti), še neobjavljena
v ZO dl.
Objavljeno
2019-07-02