Ravnanje predsednika Republike po „svoji vesti“ pri razglašanju zakonov

  • Anton Olaj

Izvleček

Avtor v članku polemično prikaže pravni okvir delovanja pred-sednika Republike Slovenije z vidika ravnanja po svojo vesti pri promulgaciji zakonov. Pravna stroka je glede te materije razdelje-na. Nekateri menijo, da je razglasitev zakona neizogibna dolžnost predsednika RS, drugi mislijo, da je to njegova pravica in dolžnost. Avtor skozi predstavljene argumente logično sklepa, da predse-dniku Republike Slovenije de iure in de facto ni mogoče prepre-čiti opustitev promulgacije zakona, če je le-ta zanj na podlagi 104. člena Ustave Republike Slovenije moralno nevzdržen in nespreje-mljiv.

References

Batistič Zorec Marcela, Moralni razvoj, www.pef.uni-lj.si/~vilic/gradiva/1-rp-t5-moralnir.doc (zadnjič
obiskano 4. 7. 2017).
Cerar Miro, Položaj in vloga predsednika Republike Slovenije, Teorija in praksa, Let. 24, št. 5 (1997),
str. 763-781.
Dictionary.com, Conscience, http://www.dictionary.com/browse/conscience (zadnjič obiskano 2. 7.
2017).
Etika in filozofija v zdravstveni negi, http://www.zdravstvena.info/vsznj/etika-in-filozofija-v-zdravstveni-
negi-1del/ (zadnjič obiskano 1. 7. 2017).
Hribar Tine, Etični pomen ustavne prisege, http://www.sinteza.co/wp-content/uploads/2012/06/p-
Hribar-T.-Eti%C4%8Dni-pomen-ustavne-prisege-aa.pdf (zadnjič obiskano 30. 6. 2017).
Slovar slovenskega knjižnega jezika, Dolžnost, http://bos.zrc-sazu.si/cgi/neva.exe?name=ssbsj&tch=1
4&expression=zs%3D11594 (zadnjič obiskano 16. 6. 2017).
Slovar slovenskega knjižnega jezika, Pravíca, http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_
testa&expression=ge=pravica (zadnjič obiskano 16. 6. 2017).
Kaj je vest in kako deluje, https://wol.jw.org/sl/wol/d/r64/lp-sv/1102008061 (zadnjič obiskano 1. 7.
2017).
Kaučič Igor (urednik.), Ustavni položaj predsednika republike, Inštitut za lokalno samoupravo in
javna naročila, Maribor, 2016.
Kaučič Igor, Funkcije predsednika republike in državni zbor, 1. strokovno srečanje pravnikov s področja
javnega prava, Inštitut za javno upravo, Ljubljana, str. 257-258, 1995.
Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 in nasl.).
Krivic Matevž, Abeceda parlamentarne demokracije, http://www.mladina.si/103301/abeceda-parlamentarne-
demokracije/ (zadnjič obiskano 14. 6. 2017).
Pavčnik Marijan, Teorija prava: prispevek k razumevanju prava, GV, Ljubljana, 2007.
Poslovnik Državnega zbora (Ur. list št. 92/07).
Ribarič Miha, Status predsednika republike Slovenije v sistemu vladanja, 2000, http://www2.gov.si/
up-rs/1992-2002/mk.nsf/0/c2f88c891b1a5121c12569610029cd38?OpenDocument (zadnjič obiskano
3. 7. 2017).
Ribičič Ciril, Med pravom in pravičnostjo: sto in en utrinek, GV založba, Ljubljana, 2015.
Slovar slovenskega knjižnega jezika, fúnkcija, http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_
testa&expression=funkcija (zadnjič obiskano 20. 7. 2017).
Slovar slovenskega knjižnega jezika, vest, http://bos.zrc-sazu.si/cgi/neva.exe?name=ssbsj&tch=14&ex
pression=zs%3D84206 (zadnjič obiskano 1. 7. 2017).
Slovar slovenskega knjižnega jezika, veto, http://bos.zrc-sazu.si/cgi/neva.exe?name=ssbsj&tch=14&ex
pression=zs%3D84246 (zadnjič obiskano 30. 6. 2017).
Stražišnik Igor, Državni svet: odložilni veto. Kaj to sploh je?http://pravninasvet.com/blog/dravni-svetodlozilni-
veto-kaj-to-sploh-je (zadnjič obiskano 30. 6. 2017).
Šelih Alenka, Razhajanje med poklicno etičnimi in pravnimi normami (teze), https://www.dlib.si/
stream/URN:NBN:SI:DOC-IDTKECV P/3d23299a-7afc-42a9-8641-f5623b2b28d6/PDF (zadnjič obiskano
20. 7. 2017).
Šturm Lovro (urednik), Komentar Ustave Republike Slovenije, Utrip, Brežice, 2002.
Teršak Andraž , Morala kot temelj in kriterij (vladavine) prava, 2010, https://revus.revues.org/1285
(zadnjič obiskano 3. 7. 2017).
Up-879/14-11, http://odlocitve.us-rs.si/sl/odlocitev/US30635 (zadnjič obiskano 26. 7. 2017).
U-I-104/2001, http://odlocitve.us-rs.si/documents/f8/1a/u-i-104-01-odlocba6.pdf (zadnjič obiskano 26.
7. 2017).
Ustava RS (Uradni list RS, št. 33/91 in nasl.).
Zakon o banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 in nasl.).
Zakon o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01 in nasl.).
Zakon o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 71/93 in nasl.).
Zakon o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 in nasl.).
Zakonu o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 in nasl.).
Objavljeno
2019-06-23