Istrski in kvarnerski statuti kot zgodovinski ustavni dokumenti

  • Helena Rejc

Izvleček

V srednjeveškem obdobju so na območju Istre in Kvarnerja nasta-li prvi statuti in zakoni v pisni obliki. V času visokega srednjega veka, v začetku 13. stoletja, je bila Istra del vojvodine Kranjske, medtem ko je oblast nad zahodno in južno Istro prevzemala Beneška republi-ka. Območje Kvarnerja z otoki je spadalo pod Ogrsko. Območje, na katerem so nastali prvi srednjeveški pravni dokumenti, je danes del hrvaškega ozemlja. V času njihovega nastanka pa do nedavnega je bil to del naše skupne domovine, zato pri prebiranju dokumentov naletimo na marsikatero slovensko ime. Dokumenti so bili napisani v različnih jezikih in pisavah, nekateri med njimi v glagolici. Kljub temu da so bili akti prevedeni v sodobni hrvaški jezik, pri analizi-ranju naletimo na težko razumljive določbe, ki so jih raziskovalci in preučevalci dostikrat povsem različno interpretirali. Do različnega razumevanja pa je prihajalo tudi zaradi napak prepisovalcev in zara-di obrabljenosti dokumentov, ki jih je načel zob časa. Srednjeveški pravni akti nam s svojimi določbami prikazujejo vsakdanje življenje takratnih prebivalcev v povezavi s fevdalnim gospodarjem, občin-skim ustrojem in cerkvijo. V njih najdemo vrednote, ki so bile po-membne tedaj, in tiste, ki so v veljavi še danes. Zapisi v zakonih, sta-tutih in urbarjih nam kažejo boj podložnikov za uveljavljanje pravic in na drugi strani obveznosti, ki jim jih je nalagal fevdalni gospod. Kažejo nam tudi bistvo tedanjega življenja: obdelovanje zemlje, skrb za živali in skrb za javno dobro v okviru svoje komune.

References

Botica Tadinov, Lovro, Talijani i Dalmacija – pogled s Korčule, 2011. URL: http://www.hkv.hr/izdvojeno/
tribine/ostali-tekstovi/8377-lovro-botica-tadinov-talijani-i-dalmacija-pogled-s-korule-.html
13.9.2017.
Bratulić, Josip, Tragom glagoljskih natpisa. Zagreb: Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1984.
Bratulić, Josip, Glagolica in njen pomen. V: Istran. Dekani: KPD Jadran, 1994. Str. 56–58.
Fučić, Branko, Glagoljska epigrafika: kulturno-historijski vidovi. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1982.
Galović, Tomislav, 25. obljetnica hrvatskog Ustava i njegova Krčkog nacrta (1990.–2015.). Krčki zbornik
št. 74, 2016, str. 209–216.
Goldstein, Ivo, Hrvaška zgodovina. Ljubljana: Društvo Slovenska matica, 2008.
7. Istarska enciklopedija. Veprinački statut (Zakon veprinački iz 1507), 2008 (e-vir). URL: http://istra.
lzmk.hr/clanak.aspx?id=2928 19. 4. 2017.
Klen, Danilo, Statuti, urbari, notari: Istre, Rijeke, Hrv. Primorja i otoka. Rijeka: Historijski arhiv, 1968.
Kos, Dušan, Statut izolskega komuna iz leta 1360. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno
središče, Založba Annales, 2006.
Kos, Dušan, Miroslav Pahor - Janez Šumrada: »Statut piranskega komuna od 13. do 17. stoletja«. V:
Kronika. 1987, letn. 37, št, 1–2, str. 161–162.
Margetić, Lujo in STRČIĆ, Petar, Krčki (Vrbanski) statut iz 1388. Krk: Povijesno društvo otoka Krka;
Zagreb: Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka, 2008.
Margetić, Lujo, Vinodolski zakon. Rijeka; Novi Vinodolski: Skupština općine Rijeka [ ... et al.], 1989.
Margetić, Lujo in MOGUŠ, Milan, Zakon trsatski. Rijeka: Izdavački centar Rijeka, 1991.
Margetić, Lujo, Zakon grada Kastva iz 1400. V: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru.
Zadar: 1994. Str. 263–308.
Mavčič, Arne, The Slovenian wine law. V: Dignitas: revija za človekove pravice, 2013, št. 59/60, str.
317 – 340.
Najlepši izleti po Hrvaški. URL: http://hr-cro.com/croatia/krk_vrbnik/slo 16. 5. 2017.
Pahor, Miroslav in äUMRADA, Janez, Statut Piranskega komuna od 13. do 17. stoletja. Ljubljana: Slovenska
akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Zgodovinski inötitut
Milka Kosa, 1987.
Rejc, Helena. Statuti z istrskega in kvarnerskega območja kot zgodovinski ustavni dokumenti. Kranj:
Fakulteta za državne in evropske študije, 2017.
Simoniti, Vasko, Statut Moščenic iz leta 1616. V: Acta Histriae, 1994, št. III, str. 97–112.
Srednjovjekovni zakoni i opći akti na Kvarneru / priredio, napisao popratne studije i preveo Lujo
Margetić. Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2012.
Statutum terrae Fluminis anno MDXXX = Statut grada Rijeke iz godine 1530 = Statuti concessi al
comune di Fiume da Ferdinando I nel MDXXX / [prijevod na hrvatski] Zlatko Herkov, [prijevod
na talijanski] Silvino Gigante; [prijevod na talijanski »Uvodnog slova«, traduzione in italiano della
»Nota introduttiva« Melita Sciucca]. Rijeka = Fiume: ICR – Izdavački centar Rijeka, 2001.
Šesto godina Zakona Grada Kastva od Letta 1400. V: Zakon Grada Kastva od Letta 1400 / ur. Darinko
Munić. Kastav: Grad Kastav, 2000. Str. V–X.
Tuđman, Franjo, Poslanica Predsjednika Republike Hrvatskom državnom saboru u prigodi promjene
Ustava Republike Hrvatske i obilježavanja sedme obljetnice proglašenja Ustava Republike Hrvatske, 18. prosinca 1997. URL: https://hr.wikisource.org/wiki/ Poslanica_Franje_Tu%C4%91mana_
Saboru_u_prigodi_promjene_Ustava 13. 9. 2017.
Ustav Republike Hrvatske. Zagreb: Informator, 1991.
Ustav Republike Hrvatske. Narodne novine. Zagreb, 2001. URL: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/
sluzbeni/2001_05_41_705.html (zadnjič obiskano 22. 10. 2015).
Vrbnički štatut: 1388–1988: prema čitanju Črnčić-Rački-Štefić / priredio Stjepan Štefić. Rijeka: Partizanska
knjiga, 1988.
Vrbnički statut, http://stari.nsk.hr/Bastina/knjige/Vrbnicki_statut/ Vrbnicki_statut.html (zadnjič obiskano
22. 10. 2015).
Žontar, Josip, Kastavščina in njeni statuti do konca 16. stoletja. V: Zbornik znanstvenih razprav juridične
fakultete. Ljubljana: Juridična fakulteta, 1946. Str. 153–219.
Objavljeno
2019-06-23