Moderni pogledi in izzivi namenske razlage pravnih aktov: prispevek k teoriji pravne argumentacije

  • Kristian Remškar

Izvleček

Namenska razlaga pravnih aktov je ena izmed neobveznih metod razlage pravnih aktov. Prispevek jo definira širše od klasič-nega pojmovanja, zaradi česar jo razdeli na teoretična izhodišča, kjer se opredeli do semantičnih in hermenevtičnih temeljev prav-ne razlage interpretacije, ter do štirih podvrst namenske razlage. Obravnava namreč subjektivno namensko razlago, ki določa po-men jezikovnih znakov glede na subjektivni namen avtorja prav-nega besedila; intersubjektivno namensko razlago kot izpeljanko znanstvenega načela intersubjektivnosti; objektivno namensko razlago, ki določa pomen jezikovnih znakov glede na namen ra-zumnega avtorja besedila in namen pravnega sistema; ter končno (ultimativno) razlago kot sintezo in integracijo vseh spoznanj o relevantnih namenih. Posamezni segmenti prispevka so obravnavani v luči namen-skega oziroma purpozivističnega pristopa, ki pojmuje razlago pravnih aktov kot holistično vrednotenje pomenov in namenov pravnega besedila, ter tekstualističnega pristopa, ki v kontrastu zavrača vsakršno špekuliranje glede namenov ter strogo omejuje razlago na pravno besedilo kot edini dopustni vir, iz katerega je mogoče spoznati pomen pravnih norm.

References

Samostojne publikacije
Aharon Barak, Purposive interpretation in law, Princeton University Press, New Jersey, 2005.
Bryan A. Garner in Antonin Scalia, Reading Law: The Interpretation of Legal Texts, Thomson/West,
Saint Paul, 2012.
Marko Novak, Uvod v pravo, Evropska pravna fakulteta, Nova Gorica, 2010.
Marijan Pavčnik, Argumentacija v pravu, Cankarjeva založba, Ljubljana, 2013.
Marijan Pavčnik, Teorija prava – Prispevek k razumevanju prava, GV Založba, Ljubljana, 2007.
Članek v reviji
Damiano Canale in Giovanni Tuzet, Inferring the Intention. Or, What Law the Legislature Could Have
Intended to Make, Dignitas, št. 47-48 (2010), str. 254-272.
Donald G. Gifford, William L. Reynolds in Andrew Murad, A case study in the superiority of purposive
approach to statutory interpretation: Bruesewitz v. Wyeth, South Carolina Law Review, št. 64
(2013), str. 221-263.
Urška Perenič, Intersubjektivnost kot etično načelo (empiričnega) literarnega raziskovanja, Seminar
slovenskega jezika, literature in kulture, št. 49 (2013), str. 30-34.
Sodna praksa
Pritrdilo ločeno mnenje sodnika Jana Zobca k odločbi št. U-II-1/15 (Uradni list RS, št. 80/2015).
U-I-109/10-11 (URL: http://odlocitve.us-rs.si/sl/odlocitev/US29564?q=titova+cesta, zadnjič obiskano
15. 3. 2018).
U-II-1/15 (Uradni list RS, št. 80/2015).
Spletni viri
Law Teacher, Critical Analysis Of The Literal Golden And Mischief Rule Law Essay, 2013, URL: https://
www.lawteacher.net/free-law-essays/administrative-law/critical-analysis-of-the-literal-golden-andmischief-
rule-law-essay.php?cref=1/, zadnjič obiskano 15. 3. 2018.
Objavljeno
2019-06-23