Etika v sodnih postopkih

  • Jože Ruparčič

Izvleček

Etika udejanja naravnopravno utemeljeno zahtevo do institucij oblasti in pravnega varstva (zakonodaje, izvršne oblasti, sodstva) za pravično in predvidljivo ravnanje. V svojem bistvu zagovarja zagotavljanje resničnega varstva temeljnih človekovih pravic, ki se približa Platonovi ideji najvišjega in popolnega dobra. Prizadeva-nje za etično ravnanje v pravu pomeni prizadevanje in utrjevanje predvsem nravstvene motivacije ne samo za spoštovanje obstoje-čih moralnih norm, ki so posamezniku znane, temveč tudi razvija-nje lastnih kriterijev za oceno posameznih dejanj z vidika idealnih etičnih predstav. Za etične ideale si je zato potrebno prizadevati, da vsebujejo najboljše lastnosti v najvišji možni meri.2 Iz vidika de lege ferenda zato lahko tudi v prihodnosti pričakujemo, da bo vprašanje vrednotenja ravnanja z etičnega vidika prevladujoče v vsaki pravni kulturi. Etika mora namreč predstavljati conditio sine qua non vsake sprejete pravne odločitve.

References

Avbelj, M., (Mednarodno) pravo in občutek za pravičnost, Slovenske misli o mednarodnih odnosih in
pravu, Prispevki ob 80-letnici dr. Ernesta Petriča, Zbirka Mednarodno pravo, 2016
Bleckmann A., Anwartschaft auf die deutsche Staatsangehoerighkeit, Neue Juristische Wochenzeitung
1990
Cerar, M., (Ne)spoštovanje sodnika, IUS INFO kolumna, Ljubljana, 2009
Cerar, M., Etična razsežnost odličnosti, IUS INFO kolumna, Ljubljana, 2012
Cerar, M., (Ne)spoštovanje sodnika, kolumna na portalu IUS INFO, 16.11.2009
Dolenc, M., Načelo vestnosti in poštenja v sodni praksi, Pravosodni bilten (PB), Ljubljana, 3/2013
Galič, A., Varstvo človekovih pravic pred rednimi sodišči, Podjetje in delo, Ljubljana 2010
Grib Philip J., S.J. (2017) »The Ethical Foundations of Judicial Decision-Making,«The Catholic Lawyer,
Vol. 35, No. 1
Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj, temeljna naziranja
Ivanjko, Š., Pravna in moralna varnost v družbi in podjetništvu, Ljubljana, Inštitut za evalvacijo in
management v raziskovalni in razvojni dejavnosti,1997
Jaklič, K., Zadržanje kazni zapora: ustavno pravni vidik, Odvetnik, 2018
Jaklič, K., Intervju, Tax-fin-lex, Tedenski pregled pravnih, davčnih in finančnih novosti, št. 3 z dne 26.
januarja 2016
Jambrek, P., Ustava in svoboda, Slovenija in mednarodno varstvo temeljnih pravic, Fakulteta za državne
in evropske študije, Evropska pravna fakulteta, 2014
Jambrek P., Theory of rights, The normative order of human rights, Fakulteta za državne in evropske
študije, Evropska pravna fakulteta, 2014
Krygier, M., Rule of Law (and Rechtsstaat) (August 15, 2013). UNSW Law Research Paper No.
2013-52.
Lebovits, G., Alifya V. Curtin, & Lisa Solomon, Ethical Judicial Opinion Writing 21 Geo. J. Legal Ethics
237 (2008)
Letnar Černič, J., Neenako varstvo človekovih pravic v slovenski družbi, IUS INFO kolumna, Ljubljana,
14.11.2014.
Novak, M., Poglavja iz filozofije in teorije prava, Evropska pravna fakulteta, Nova Gorica, 2008
Pavliha, M., Živeti svetovni etos in spoštovati mednarodno pravo, Slovenske misli o mednarodnih
odnosih in pravu, Prispevki ob 80-letnici dr. Ernesta Petriča, Zbirka Mednarodno pravo, 2016
Petrič, E., Odklonilno ločeno mnenje v zadevi Up-889/14-27 z dne 19. 2. 2015
Ribičič, C., Intervju, Mladina, Ljubljana, 2010
Ruparčič, J., Pravičnost in pravo, Evropska pravna fakulteta, 2017
Ruparčič, J., Pomen literature v sodnih odločitvah, Pravna praksa, 19.04.2018
Ruparčič, J., Sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani V Pg 988/11 z dne 29.02.2016
Shakespeare, W., Hamlet, prevod Oton Župančič
Teršak, A., Morala kot temelj in kriterij (vladavine) prava, Revus (2010) 13
Trstenjak V., Naravno in pozitivno pravo – trajno nasprotovanje ali dopolnjevanje, Renesansa Radbruchove
formule, Pravnik, 2000,
Trstenjak, V., Temeljne pravice in vpliv sodišča EU, Slovenske misli o mednarodnih odnosih in pravu,
Prispevki ob 80-letnici dr. Ernesta Petriča, Zbirka Mednarodno pravo, 2016
Trstenjak, V., Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) proti Padawan S. L.,C-467/08, 21. oktober
2010
Trstenjak, V., Intervju za medijsko hišo SIOL, Ljubljana, 20. jul. 2017
Waldron J.; Judges as moral reasoners, Oxford University Press and New York University School of
Law, 2009
Zobec, J., Polje proste presoje in konflikt svobode izražanja z zasebnostjo, Slovenske misli o mednarodnih odnosih in pravu, Prispevki ob 80-letnici dr. Ernesta Petriča, Zbirka Mednarodno pravo
2016
Zobec, J., Orbanizacija Slovenije – ali lomastenje neke politične večine po ustavnosti, IUS INFO kolumna,
2017
Zobec, J., Pogled (ustavnega) sodnika, Podjetje in delo, 2014
Zobec J., Komentar k določbi 8 člena ZPP, 1. knjiga, Uradni list RS, Ljubljana 2010.
Zobec J., Komentar k ZPP, Dokazi in izvajanje dokazov, 1. knjiga, Uradni list RS, Ljubljana 2010.
Zupančič, B.M., O »bistvu« človekovih pravic (II. del), Odvetnik 2013
Zupančič, B.M., Klemenčič, G. idr., Ustavno kazensko procesno pravo, Atlantis, Ljubljana, 1996
Objavljeno
2019-06-23