Pravno normiranje korporativnega upravljanja

  • Anja Strojin Štampar

Izvleček

Prispevek vsebuje sistematičen prikaz pravnih virov s teoretič-no razlago in navedbo konkretnih pravnih virov, s katerimi se ure-jajo korporacijsko-pravna razmerja. Različne pravne in ekonomske teorije opredeljujejo pojem podjetja kot osrednjega materialnega pravnega vira korporacijskega prava. Prispevek vključuje pregled glavnih pravnih in ekonomskih teorij podjetja ter heteronomnih in avtonomnih pravnih virov na področju krorporativnega upra-vljanja v Sloveniji.

References

Literatura
Bohinc, Rado, Pravo EU, Maklen, Ljubljana, 2007;
Bohinc, Rado, Cerar, Miro, Rajgelj, Barbara, Temelji prava in pravne ureditve, GV Založba, Ljubljana, 2006;
Brigham, Eugene F., Ehrhardt, Michael C., Financial Management, 13. izdaja, South-Western Cengage Learning, Mason, 2011;
Coase, R.H., The Nature of the Firm, v: Classics in Corporate Law and Economics, urednik Jonathan Macey, 1. Del, An Elgar Reference Collection, Cheltenham, UK, 2008, str. 3;
Djokić, Danila, Korporacijsko upravljanje in nadzor delniških družb. Uradni list RS, Ljubljana, 2011;
Ivanc, Bojan, Vloga slovenskih državnih podjetij v slovenskem gospodarstvu in stroški državnega lastništva - študija Gospodarske zbornice Slovenije, Ljubljana, 2015;
Ivanjko, Šime, Kocbek, Marijan, Prelič, Saša, Korporacijsko pravo, 2. izdaja), GV Založba, Ljubljana, 2009;
Jensen, Michael C, Meckling, William H., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, v: Classics in Corporate Law and Economics, urednik Jonathan Macey, 1. del. Cheltenham, An Elgar Reference Collection, Cheltenham, UK, 2008, str. 23;
Knez, Rajko, et.al, Odločitve sodišča Evropskih skupnosti s pojasnili, Nebra, Ljubljana, 2004;
Kranjc, Vesna, Gospodarsko pogodbeno pravo, GV Založba, Ljubljana, 2006;
Mežnar, Drago, et al., Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju s komentarjem, Gospodarski vestnik, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti, Ljubljana, 1993;
Obligacijski zakonik s komentarjem; redaktorja Miha Juhart in Nina Plavšak, GV Založba, Ljubljana, 2013;
Pavčnik, Marijan, Teorija prava, GV Založba, Ljubljana, 2007;
Pevcin, Primož, Ekonomika javnih podjetij in zavodov, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2009;
Potočnik, Janez, et.al, Evropsko pravo (zbirka gradiv šole evropskega prava); urednik Rado Bohinc, Primath, Ljubljana, 2004;
Pretnar, Stojan, Oris primerjalnega trgovinskega prava, II.del, Trgovinske družbe, Uradni list RS, Ljubljana, 1990;
Puharič, Krešo, Pravo družb in poslovno pravo, Uradni list RS, Ljubljana, 2006;
Rajgelj, Barbara, Pravo gospodarskih družb v EU, GV Založba, Ljubljana, 2007;
Strojin Štampar, Anja, Upravljanje državnih podjetij v lasti SDH, pravna razmerja do ustanovitelja, kadrovski postopki ter implementacija priporočil in kodeksov upravljanja, PiD, št. 6-7, 2016, str. 984;
Strojin Štampar, Anja, Enotirni sistem upravljanja delniške družbe, doktorska disertacija, Evropska pravna fakulteta, Nova univerza, Ljubljana, 2017;
Šinkovec, Janez, Pravice in Svoboščine, Uradni list RS, Ljubljana, 1997;
Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah; redaktor Marijan Kocbek, GV Založba, Ljubljana, 2014;
Vodovnik, Zvone, Avtonomni pravni viri na področju delovnega prava, PiD, let. 22, št. 5-6, 1996, str. 991;
Zajc K., Gerželj G., Vodenje in obvladovanje družb in ločitev lastništva in upravljanja v: Corporate governance v Sloveniji, urednik Katarina Zajc, Pravna fakulteta, Ljubljana, 2009, str. 37.
Pravni viri:
Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (Kodeks SDH), 2017, http://www.sdh.si/sl-si/upravljanje-nalozb/kodeks-upravljanja-kapitalskih-nalozb-republike-slovenije (zadnjič obiskano 31. 7. 2017);
Kodeks upravljanja javnih delniških družb (Kodeks javnih delniških družb), 2017, http://www.ljse.si/media/Attachments/Izdajatelji/2016/NovKodeksCG2016.pdf (zadnjič obiskano 31. 7. 2017);
Kodeks upravljanja za nejavne družbe, 2015, https://www.gzs.si/LinkClick.aspx?fileticket=tiv71wyH-e0%3d&tabid=47814&portalid=120&mid=68602 (zadnjič obiskano 31. 7. 2017);
Načela korporativnega upravljanja OEC OECD - G20/OEC OECD Principles of Corporate Governance, 2015, http://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm (zadnjič obiskano 31. 7. 2017);
Obligacijski zakonik, Uradni list RS, št. 83/2001, in nasl.;
Priporočilo Komisije Evropske unije z dne 15. februarja 2005 o vlogi neizvršnih direktorjev ali članov nadzornih svetov javnih družb in o komisijah upravnega odbora ali nadzornega sveta (2005/162/ES), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CE LEX:32005H0162&from=SL (zadnjič obiskano 31. 7. 2017);
Priporočilo Komisije Evropske unije z dne 30.4.2009 o dopolnitvi priporočil 2004/913/ES in 2005/162/ES glede sistema prejemkov direktorjev javnih družb, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CE LEX:32009H0385 (zadnjič obiskano 31. 7. 2017);
Priporočilo Komisije Evropske unije z dne 30.4.2009 o plačnih politikah v sektorju finančnih storitev. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CE LEX%3A32009H0384 (zadnjič obiskano 31. 7. 2017);
Smernice OEC OECD za korporativno upravljanje družb v državni lasti - OEC OECD Guidelines on corporate governance of state-owned enterprises (2015); http://www.cgov.pt/images/stories/ficheiros/oced-soes-en.pdf (zadnjič obiskano 31. 7. 2017);
Ustava Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 33/91-I, in nasl.;
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, Uradni Zakon o gospodarskih družbah, Uradni list RS, št. 42/2006, in nasl.;
Zakon o Slovenskem državnem holdingu, Uradni list RS, št. 25/14;
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, Uradni list RS, št. 42/93, in nasl.;
Zakon o trgu finančnih instrumentov, Uradni list RS, št. 67/07, in nasl.;
Zelena knjiga, Okvir EU za upravljanje podjetij (Green paper – The EU corporate governance framework), 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/com2011-164_en.pdf (zadnjič obiskano 31. 7. 2017).
Objavljeno
2019-06-23