Ustavno gospodarsko pravo

  • Marko Novak

Izvleček

Prispevek sodi na področje sistemizacije prava, ki je ena od standardnih vsebin splošne teorije prava. z razvojem družbe se razvija tudi pravo in pravni sistemi postajajo vse kompleksnejši. Tako se tudi število pravnih panog, kot bistvenih enot sistemizaci-je prava, širi. Morda se celo še bolj povečuje število podpanog kot ožjih sistemizacijskih enot. Prispevek opisuje in opredeljuje pod-panogo ustavnega gospodarskega prava (tudi s kratico UGP), ki je podpanoga ustavnega prava kot klasične pravne panoge. Pri UGP gre za zaokroženo področje ustavnega prava z vsemi svojimi posebnimi načeli pravili in značilnostmi.

References

M. Avbelj, Precedens in Sodišče evropskih skupnosti, http://www.planetgv.si/upload/htmlarea/files/
VI.%20dnevi%20evropskega%20prava/MatejAvbelj.pdf (18. 2. 2014).
A. Bajec et al. (ur.), Slovar slovenskega knjižnega jezika, DZS, Ljubljana, 1994.
B. Bratina, D. Jovanovič, P. Podgorelec, A. Primec, Osnove gospodarskega pogodbenega in statusnega
prava, De Vesta, Maribor, 2008.
A. Bubnov Škobrne, G. Strban, Pravo socialne varnosti, GV Založba, Ljubljana, 2010.
A. Galič, Ustavno civilno procesno pravo: ustavna procesna jamstva, ustavna pritožba – meje preizkusa
in postopek, GV Založba, Ljubljana, 2004.
M. Herdegen, Principles of International Economic Law, Oxford University Press, Oxford, 2013.
A. Igličar, Zakonodajni proces z osnovami nomotehnike, Pravna fakulteta, Ljubljana, 2004.
O. S. Ioffe, Mark W. Janis, Soviet Law and Economy, Martinus Nijhoff Publishers, 1987.
Š. Ivanjko, M. Kocbek, S. Prelič, Korporacijsko pravo, GV Založba, Pravna fakulteta v Mariboru, 2009.
D. Kinley, Human Rights and Corporations, Ashgate, 2009.
B. Korže, Pravo družb in poslovno pravo, Uradni list RS, Ljubljana, 2010.
B. Korže, The Significance of the Implementation of Human Rights in the Functioning of Economic
Operators for the Prevention of the Causes of Economic and Broader Social Crisis, Lex localis, let.
11, št. 3, 2013, str. 255–270.
B. Korže, Ustavni temelji podjetništva, Podjetje in delo, let. XIX, št. 5–6, 1993, str. 461–468.
V. Kranjc, Gospodarsko pogodbeno pravo, GV Založba, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Ljubljana,
2006.
G. Kušej, M. Pavčnik, A. Perenič, Uvod v pravoznanstvo, ČZ Uradni list RS, Ljubljana, 1984.
J. Letnar Černič, Corporate Human Rights Obligations: Towards Binding International Legal Obligations?,
Dignitas, št. 49–50, 2011, str. 55–104.
J. Letnar Černič, Human rights law and business: corporate responsibility for fundamental human
rights, Europa Law Publishing, Groningen, 2010.
A. F. Lowenfeld, International Economic Law, Oxford University Press, Oxford, 2008.
A. McBeth, International Economic Actors and Human Rights, Routledge, 2010.
M. Pavčnik, Teorija prava, GV založba, Ljubljana, 2007.
B. Pernuš, Komentar 74. člena URS, v L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta
za podiplomske državne in evropske študije, Kranj, 2002, str. 711–743.
S. Pretnar, Oris primerjalnega trgovinskega prava, I. del, Podjetje, ČZ Uradni list SRS, Ljubljana, 1953
in 1990.
K. Puharič, Gospodarsko pravo z osnovami prava, Uradni list RS, Ljubljana, 2001.
K. Puharič, Pravo družb in poslovno pravo, Uradni list RS, Ljubljana, 2006.
O. F. Robinson, T. D. Fergus, W. M. Gordon, European Legal History, Butterworths, London, Edinburg,
Dublin, 2000.
J. Ruggie, Protect, Respect and Remedy, A Framework for Business and Human Rights, United Nations,
New York, 2008.
B. Stephens, The Amorality of Profit: Transnational Corporations and Human Rights, v: D. Kinley,
Human Rights and Corporations, Ashgate, 2009, str. 21–66.
J. Šinkovec, Podjetništvo in ustavne pravice, Podjetje in delo, let. XX, št. 1 (1994), str. 1–18.
J. Šinkovec, Pravice in svoboščine, Uradni list RS, Ljubljana, 1997.
L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske
študije, Kranj, 2002.
L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije – Dodatek A, Fakulteta za državne in evropske
študije, Kranj, 2011.
C. J. Tams, C. Tietje, Documents in International Economic Law: Trade, Investment, and Finance,
Oxford University Press, Oxford, 2012.
B. Tratar, Učinkovanje ustavnih pravic med zasebnopravnimi subjekti (doktorska disertacija), Pravna
fakulteta v Ljubljani, 2008.
M. Tratnik, A. Ferčič, Mednarodno gospodarsko pravo, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor,
2002.
V. Trstenjak, M. Brkan, Pravo EU: ustavno, procesno in gospodarsko pravo EU, GV Založba, Ljubljana,
2012.
W. Vandenhole, Extraterritorial Human Rights Obligations: Taking Stock, Looking Forward, European
Journal of Human Rights, št. 5, 2013, str. 804–835.
F. Verbinc, Slovar tujk, Cankarjeva založba v Ljubljani, 1982.
B. Zabel, Tržno pravo: teorija in praksa pravnega urejanja trga, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1999.
R. Zagradišnik, Komentar 74. člena URS, v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije – Dodatek
A, Fakulteta za državne in evropske študije, Kranj, 2011, str. 1037–1068.
M. Zupančič et al., Ustavno kazensko procesno pravo, Pasadena, Ljubljana, 1995.
Objavljeno
2019-06-21