Ustavna zgodovina Rusije

  • Aljaž Ferjančič

Izvleček

Delo predstavlja področje razvoja ustav v Rusiji od leta 1906, ko je bila sprejeta prva ruska ustava, do današnje ureditve Ruske federacije. V poglavjih so obravnavane posamezne ustave z naj-pomembnejšimi določbami takratnega obdobja. Spremembe so vidne tako v temeljnih kot tudi v natančnejših določbah posame-znega obdobja, in sicer prve ruske ustave iz leta 1906, štirih sovjet-skih ustav v letih 1918, 1924, 1936 in 1977, ter Ustavi Ruske federa-cije iz leta 1993. Ključne besede: Ruska ustavna zgodovina, Rusko carstvo, car Peter Veliki, car Nikolaj II., ruska ustava 1906, februarska buržoa-zna revolucija, oktobrska revolucija, Sovjetska zveza, ruska ustava 1918, ruska ustava 1924, ustavni sistem ZSSR, Lenin, ruska ustava 1936, ruska ustava 1977, demokratizacija, spremembe 1988 –1991, razpad Sovjetske zveze, nastanek Ruske federacije, Ruska ustava 1993, rusko ustavno sodstvo, pravice in svoboščine, državna ure-ditev, organizacija oblasti, predsednik Ruske federacije, Zvezna skupščina, Vlada Ruske federacije, rusko sodstvo, lokalna samou-prava, spreminjanje ustave, preobrat v sodstvu Ruske federacije.

References

ALJAŽ FERJANČIČ, Ustavna zgodovina Rusije, diplomsko delo, Evropska pravna fakulteta v Novi
Gorici, Nova Gorica, 2013.
ЗАКОН СССР от 24. 06. 1981 N 5154-X »О внесении дополнения в статью 132 Конституции (Основного Закона)
СССР«
URL= »http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr3487.htm«. 12. 5. 2013.
ЗАКОН СССР от 1 декабря 1988 г. N 9853-XI »Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона)
СССР« (утратил силу).
URL=»http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/zakony/185466/« ( zadnjič
obiskano:12. 5. 2013).
ПОДПИСАНО »Беловежское соглашение«
URL= »http://www.prlib.ru/history/pages/item.aspx?itemid=749«. ( zadnjič obiskano: 13. 5. 2013).
КОНСТИТУЦИЯ (Основной закон) РСФСР от 12 апреля 1978 г. (с изменениями и дополнениями) (прекратила
действие).
URL=»http://constitution.garant.ru/history/ussrrsfsr/1978/red_1978/183126/chapter/1/#1100« (
zadnjič obiskano: 14. 5. 2013).
Н. В. ВИТРУК, Конституционное правосудие в россии (1991–2001), ОЧЕРКИ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ, Москва
2001.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ суд Российской Федерации.
URL=»http://www.ksrf.ru/ru/Info/Pages/default.aspx« ( zadnjič obiskano: 18. 5. 2013)
E. AMETISTOV, The Constitutional Court of Russia on the eve of new development and new test
URL=»http://www.terralegis.org/terra/amet/20eng.html« ( zadnjič obiskano: 20. 5. 2013).
Objavljeno
2019-06-21