Evropska Unija in socialni dialog

  • Zvone Vodovnik

Izvleček

Članek prikazuje rezultate analize značilnosti pravne podpore razvoja »evropskega socialnega modela«. osrednja pozornost te analize je usmerjena k preučevanju dosežene kakovosti »evropske-ga socialnega dialoga«, ki je skupaj s socialnim dialogom v državah članicah temelj ekonomske demokracije v Evropi. Na temelju ana-lize pravnih aktov organov EU je ugotovljeno, v kakšnem obsegu so na tem področju doseženi cilji uveljavljanja evropskega socialnega modela in kakšne so možnosti razvoja te tematike v prihodnosti.

References

LITERATURA
M. Baglioni, The European Social Model: Revitalizing the Debate about its Prospects, E-Journal of
International and Comparative LABO UR STUDIES, Volume 2, No. 2 May–June 2013.
R. Blanpain, European Labour Law, 13th revised edition, Kluwer International Deventer, 2012.
P. Jambrek, Theory of human rights and fundamental freedoms: behavioral, social and normative
approaches, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, 2014.
P. Končar, On dual system of workers’ representation in Slovenia, Worker’s representation in Central
and Eastern Europe: challenges and opportunities for the works councils’ system / edited by Roger
Blanpain, Nikita Lyutov; 2013, 265pp.
K. Kresal, Pravica do avtonomnega kolektivnega pogajanja v pravu EU. Podjetje in delo, št. 3/4, str.
603–615.
R. Nunin, Il dialogo sociale europeo. Attori, procedure, prospettive, Giuffrè, Milano, 2001.
R. Pollin, Full Employment as the Answer for Europe. Dollars & Sense, št. 293, 2011.
D. Senčur Peček, The Participation of Employees in Company Bodies as Regulated in Law of the
Republic of Slovenia. V: LÖSCHNIGG, Günther (ur.). Arbeitnehmerbeteiligung in Unternehmensorganen
im internationalen Vergleich, (Internationales und vergleichendes Arbeits- und Sozialrecht,
Bd. 3). Wien: OGB, 2011, str. 161–189.
Z. Vodovnik, Labour Law in Slovenia, Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, Law & Business: Kluwer
Law International, 2012.
Z. Vodovnik, Employment relationships in the public sector – a balance between the state, local and
autonomous regulations, Lex localis, julij 2013, iz. 11, št. 3, str. 497–512.
Z. Vodovnik, A. Turi, Open-ended employment contract as a new managerial tool, Management
International Conference – MIC 2012, 22.–24. november 2012, Budapest, Hungary. Managing
transformation with creativity: proceedings of the 13th international conference. Koper: Faculty
of Management, 2012, str. 713–731.
M. Weiss, Perspectives of European Labour Law and Industrial Relations, V: WRATNEGO, Jerzego
(ur.), RYCAK, Magdaleny B. (ur.). Prawo pracy w świetle procesów integracji europejskiej: księga
jubileuszowa profesor Marii Matey-Tyrowicz. Warszawa: LEX, a Wolters Kluwer business, 2011,
str. 43–61.
VIRI
Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European
Community, 13. december 2007, OJ 2007/C 306/01.
Pogodba o delovanju EU, UL EU C 326/1, 26. 10. 2012 (PDEU).
Listina EU o temeljnih pravicah, UL EU C 83/02, 30. 3. 2010.
Flexible forms of work: Position paper of the International Organisation of Employers, The Global
Voice of Business, January 2014, http://www.poslodavci.org/doc/IOE_Position_Paper_on_Flexible_
Forms_of_Work.pdf, 15. maj 2014.
Objavljeno
2019-06-21