Evropska Unija in narodnostne manjšine

  • Dejan Valentinčič

Izvleček

Evropska unija ima že vse od njenih začetkov zelo zadržan odnos do vprašanja narodnih manjšin. Vzrok so predvsem zelo različna stališča držav članic in odkrito nasprotovanje priznan-ju narodnih manjšin s strani nekaterih držav. A do določenega napredka je od začetkov EU do danes vendarle prišlo. Prispevek oriše in analizira prisotnost vprašanja narodnih manjšin v pravnih aktih EU ter odnos v praksi na izbranih primerih. Nastanek prispe-vka sta spodbudili tudi pomembni odločitvi o pravicah narodnih manjšin na ravni EU v zadnjem času – sodba Sodišča EU v prim-eru C-322/13 Grauer Rüfferz (27. marca 2014) ter zavrnitev evrop-ske državljanske pobude glede pravic narodnih manjšin s strani evropske komisije septembra 2013.

References

A. Abdikeva, European Standards in Minority protection, Meeting EU Standards for Accession, 2001.
F. Benoit-Rohmer, The Minority question in Europe: Towards a Coherent System of Protection for
National Minorities, Council of Europe Publishing, Strasbourg 1996.
F. Van der Berghe, Race in European Law – An Analysis of Council Directive 2000/43/EC, European
standards in minority protection.
B. Brezigar, Avstrija pod drobnogledom? Saj ni zares…, Razprave in Gradivo, št. 36/37.
B. Brezigar, Jeziki, jezikovna različnost in manjšine v osnutku Ustavne listine Evropske unije, Razprave
in gradivo, št. 42, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana 2003.
Council Directive, UL EU št. 2000/43/EC.
S. Devetak, Pravica do različnosti, ISACOMET, Maribor 1999.
A. Drolc in drugi, Spremljanje pridruževanja EU. Zaščita manjšin, Open society institute, Ljubljana
2001.
EU ima pravno podlago za ukrepanje, http://volksgruppen.orf.at/slovenci/novice/stories/119455/,
16. 4. 2014.
Evropska konvencija in jezikovna različnost, 2002, http://www.eblul.org/futurum/pajenn.asp?ID=18,
16. 4. 2014.
Evropski varuh človekovih pravic – Na prvi pogled, http://www.ombudsman.europa.eu/glance/sl/
default.htm, 16. 4. 2014.
J. Goldston, The European Union Race Directive, Open Society Justice Initiative, 2003.
P. Grilc,in T. Ilešič, Pravo Evropske unije, Cankarjeva založba, Ljubljana 2001.
J. Hughes in G. Sasse, Monitoring the Minorities: EU Enlargement Conditionality and Minority Protection
in the CEECs, Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, 2003.
M. Komac in D. Zagorac, Varstvo manjšin: uvodna pojasnila & dokumenti, AI Slovenije in Inštitut za
narodnostna vprašanja, Ljubljana 2002.
D. Kruschitz, Institucije in organi Evropske unije, v: B. Ferfila (ur.): Slovenija in Evropska unija, FDV,
Ljubljana 2002.
Listina EU o temeljnih človekovih pravicah, UL EU, št. 2000/C 364/01.
Maastrichtska pogodba, UL EU, št. C 115/13.
T. Moring, Linguistic diversity included in EU Charter, but protection of minorities is weak, Contact
Bulletin, 2000, št. 1.
Odobritev Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v Evropskem parlamentu, http://www.europarl.
europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0573+0+DOC+XML+V0//
SL.
Pogodba iz Nice, UL EU št. 2001/C 80/01.
Resolucije o jezikovnih in kulturnih manjšinah v ES, UL EU 1994 C 61/110.
Sodišče ES, primer C-274/96, 24. 11. 1988, Bickel/Franz vs. Italy, http://europa.eu.int/jurisp/cgi-in/
form.pl?lang=en&Submit=Submit&docrequire=judgements&numaff=C-274%2F96&datefs=&datef
e=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100, 16. 4. 2014.
Sodišče ES, primer C-379/87, 28. 11. 1989, Groener vs. Minister for Education, http://europa.eu.int/
smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=6, 16. 4. 2014.
Sodišče EU, primer C-322/13, 27. 3. 2014, Ulrike Elfriede Grauel Rüffer v Katerina Pokorná , dostopen
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-322/13¸ 16. 4. 2014.
Spremembe pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, UL EU C 306/10,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:0010:0041:SL:PDF.
S. Stein, Stability Pact for South Eastern Europe, 2000.
J. Šinkovec, Evropsko pravo, Uradni list RS, Ljubljana 1996.
G. Toggenburg, A Rough Orientation Through a Delicate Relationship: The European Union`s Endeavours
for (its) Minorities, 2000.
Ustava Republike Francije, (dostopna na: http://www.assemblee-nat.fr/english/8ab.asp#TITLE%20I).
F. Wagenknecht, European Competences, YENfacts – 30 years national and ethnic minority rights, št.
5, Youth of European Nationalities, Berlin 2014.
B. de Witte, Free Movement of Persons and Language Legislation of the Member States of the EU.
Some Reflections after the Recent Judgement in Bickel and Franz, 1999.
Objavljeno
2019-06-21