O slovenski ustavnosti

  • Jan Zobec

Izvleček

Legitimnost prava temelji na njegovi skladnosti z ustavo. Usta-va je namreč temeljni družbeni konsenz, ki konstituira na temelj-nih etičnih postulatih delujočo družbo. Pravo brez ustavnosti je kot katolištvo brez krščanstva. Na posameznih sodnih primerih, izvirajočih iz sporov iz različnih totalitarnih obdobij avtor pokaže na izmuzljivo in težko opredeljivo razmerje med pravo in moralo. Nato pojasni vse tri vire slovenske ustavnosti ter se opredeli do njenega jedra. v osi slovenske ustavne identitete so suverenost slovenskega naroda, človekovo dostojanstvo, njegova svoboda, demokratična in pluralna družba ter vladavina prava. Tako kot evropsko so tudi slovensko ustavno identiteto neizbrisno zazna-movale izkušnje vseh treh totalitarizmov prejšnjega stoletja, še posebej komunističnega. Avtor se nato ukvarja z razkorakom med ideali ustavništva in aktualno dejanskostjo ter pokaže na ne-kaj izrazitih in značilnih primerov krize ustavnosti, ki jo otipljivo občutimo kot napredujoče vsesplošno poslabšanje ekonomskih, finančnih, socialnih, življenjskih in kulturnih razmer. Posebna po-zornost jer namenjena sodstvu in iskanju vzrokov za anomalije, ki se kažejo kot ostanki starorežimske miselnosti – poleg pretirane-ga pozitivizma in avtoritarne kulture, odsotnost diskurza, kripti-čen, tehnično-legalističen način pisanja sodb, težave z razumeva-njem precedensov, težave s poenotenjem sodne prakse in z upo-rabo prava eU. Dodaten problem pomeni kadrovanje sodnikov in kadrovska politika. kot izhod iz vsesplošne krize se kažejo tri možnosti. vendar katerikoli scenarij se bo že uresničil, bo moral pripeljati do narodove sprave, ki pa se bo morala najprej začeti pri bistvenem – pri temeljnem odnosu do človečnosti.

References

Vojko Antončič, Distributivna pravičnost, Teorija in praksa, let. 30, št. 1–2, 1993.
Michal Bobek, The Fortress of Judicial Independence and the Mental Transitions of the Central European
Judiciaries, forthcoming in European Public Law, Vol. 14, Issue 1 (2008).
France Bučar, Pravnik v današnjem času (uvodno predavanje na 30. Dnevih slovenskih pravnikov),
Pravna praksa, 2004.
Jakob Cornides, The European Union: Rule of Law or Rule of Judges?, dosegljivo na: http://www.
ejiltalk.org/the-european-union-rule-of-law-or-rule-of-judges/ (zadnjič obiskano 4. 9. 2014)
Nenad Dimitrijević, Srbija kao nedovršena država, Reč (69), 15. marec 2003.
Ralf Dreier, Stanley L. Paulson, Uvod v Radbruchovo »Filozofijo prava«, v: Gustav Radbruch, Filozofija
prava (prev. Amalija Maček), GV Založba, Ljubljana 2007, str. 297.
Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Harvard University Press, Cambridge 1999.
Zoltán Fleck, Judicial Independence in Its Environment in Hungary, v: Jiři Přibáň, Pauline Isobel Roberts
in James Young (ur.), Systems of Justice in Transition. Central European Experiences since
1989, Ashgate Publishing, Dartmouth 2003, str. 121.
John Chipman Grey, The Nature and the Sources of the Law, The Columbia University Press, New
York 1909.
Herbert Lionel Adolphus Hart, Positivism and the Separation of Law and Morals, Harvard Law Review,
Vol. 71.
Gagik Harutyunyan, Constitution and Constitutionalism in the Context of Constitutional Culture of
the New Millennium, v: G. Harutyunyan (ur.), New Millennium Constitutionalism: Paradigms of
realityand Challengens, NJHAR, Yerevan 2013, str. 29.
Andreas Heldrich, Gebhard M. Rehm, Importing Constitutional Values through Blanket Clauses, v:
Human Rights in Private Law, D. Friedmann, D. Barak-Errez (ur.), Hart Publishing Oxford, Portland
2003, str. 113.
Matija Horvat, »Nič nisem zagrešil in tudi milosti ne bom prosil« – Vlasto Kopač in slovenska pravna
država, Delo, Sobotna priloga, 31. 8. 2013.
Joseph M. Jacob, Civil Justice in the Age of Human Rights, Ashgate publishing Limited, England
2007.
Peter Jambrek, Pravice do svobode izobraževanja, do svobode znanosti in umetnosti ter do avtonomije
univerze, Dignitas, december 2012.
Peter Jambrek, Simbolna sporočila države in jedro slovenske ustavne identitete, Delo, Sobotna priloga,
3. 8. 2013.
Zdeněk Kühn, The Authoritarian Legal Culture at Work: The Passivity of Parties and the Interpretational
Statements of Supreme Courts, CYELP, 2, 2006.
Zdeněk Kühn, The Judiciary in Central and Eastern Europe – Mechanical Jurisprudence in Transformation?,
Martinus Njihoff Publishers, Leiden 2011.
Pedro C. Magalhaes, The Politics of Judicial Reform in Eastern Europe, Comparative Politics, Vol. 32.
No.1 1999.
Sebastian Nerad, Recepcija prava Evropske unije v nacionalno ustavno pravo: Ustavno sodišče med
pravom Evropske unije in Ustavo, v: I. Kaučič (ur.), Pomen ustavnosti in ustavna demokracija,
Znanstveni zbornik Dvajset let Ustave republike Slovenije, Ustavno sodišče RS, Ljubljana 2012.
Marjan Pavčnik, Zakonsko (ne)pravo, Zbornik za Alenko Šelih, Inštitut za kriminologijo pri Pravni
fakulteti, Pravna fakulteta, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana 2013.
Leonid Pitamic, Naturrecht und Natur des Rechtes, slovenski prevod: Naravno pravo in narava prava,
v: Leonid Pitamic, Na robovih čiste teorije prava, ur. Marjan Pavčnik, prev. Vera Lamut, Pravna
fakulteta, Ljubljana 2005.
Gustav Radbruch, Pet minut filozofije prava (Fünf Minuten Rechtsphilosophie), slov. prevod (Amalija
Maček) v: Gustav Radbruch, Filozofija prava, ponatis študijske izdaje, GV Založba, Ljubljana 2007,
str. 268.
Vesna Rakić Vodinelić, An Unsuccessful Attempt of Lustration in Serbia, v: V. Dvořáková, A. Milardović
(ur.), Lustration and Consolidation of Democracy and the Rule of Law in Central and Eastern Europe,
Political Science Research Centre, Zagreb 2007, str. 169.
Siniša Rodin, Functions of Judicial opinion – a View From a Post-communist European State, dosegljivo
na: http://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/13_Rotterdam.pdf (zadnjič obiskano
4. 9. 2014).
Wojciech Sadurski, Partnering with Strasbourg: Constitutionalisation of the European Court of Human
Rights, the Accession of Central and East European States to the Council of Europe, and the
Idea of Pilot Judgements, Human Rihts Law Review, 2009, št. 3.
András Sajo, Vera Losonci, Rule by Law in the East Central Europe: Is the Emperor’s New Suit a
Straightjacket?, v: Douglas Greenberg, Stanley N. Katz, Melanie Beth Oliviero, Steven C. Wheatley
-(ur.), Constitutionalism and Democracy – Transitions in the Contemporary World, Oxford University
Press, Oxford 1993, str. 321.
Bruno Schönfelder, Judicial Independence in Bulgaria: A Tale of Splendour and Misery, Europe-Asia
Studies, Vol. 57. No. 1, 2005.
Samuel Spac, Judicial Development after the Breakdown of Communism in the Czech Republic and
Slovakia, Central European University, Budapest 2013.
Michele Taruffo, Massimo La Torre, Precedent in Italy, v: D. Neil MacCormick, Robert S. Summers (ur.),
Interpreting Precedents, Ashgate, Aldershot 1997, str. 141.
Vladimir Tismaneanu, The Devil in History: Communism, Fascism and Some Lessons of the Twentieth
Century, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London 2012.
Alan Uzelac, Survival of the Third Legal Tradition?, Supreme Court Review (2010), 49 S.C.L.R.
Andreas Voßkuhle, Quovadis, Europa?, slavnostni govor ob Dnevu Ustavnosti, Ustavno sodišče, Ljubljana,
19. 12. 2013.
Boštjan M. Zupančič, Prolegomena to Comparative Law, v: G. Harutyunyan (ur.), New Millennium
Constitutionalism: Paradigms of Reality and Challengens, NJHAR, Yerevan 2013, str. 367.
Objavljeno
2019-06-21