Ničnostna tožba posameznikov v okviru sodnega varstva EU

  • Saša Peršolja

Izvleček

Pravni red eu posamezniku zagotavlja pravno varstvo, ki se iz-vaja tako pred nacionalnimi sodišči kot tudi pred Sodiščem evrop-ske unije (v nadaljevanju: Seu). Kritična razprava je skoncentri-rana predvsem na ničnostno tožbo posameznikov pred Seu, na njen razvoj skozi sodno prakso in na novosti, ki jih je na tem področju prinesla Lizbonska pogodba. ostali postopki pred Seu se obravnavajo kot alternativni postopki ničnostni tožbi. Poudarek je dan vprašanju učinkovitosti sodnega varstva, ki naj bi ga eu zagotavljala.

References

Monografske publikacije
Accetto Matej et. al., Lizbonska pogodba z uvodnimi pojasnili, GV Založba, Ljubljana, 2010.
Arnull Anthony, The European Union and its Court of Justice, 2. izdaja, Oxford Univerity Press Inc.,
New York, 2006.
Craig Paul, Gráinne de Búrca, EU law – text, cases and materials, 4. izdaja, Oxford University Press
Inc., New York, 2008.
Grad Franc et. al., Ustavno pravo Evropske Unije, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana,
2007.
Grilc Peter, Ilešič Tomaž, Pravo Evropske Unije, Cankarjeva založba, Ljubljana, 2001.
176 Wernicke, Au nom de qui? The European Court of Justice between Member States, Civil Society
and Union Citizens, European law Journal, vol. 13, št. 3, 2007, str. 383.
Lasok K.P.E., Millett Timothy, Howard Anneli, Judicial control in the EU : procedures and principles,
Richmond Law & Tax, Richmond, 2004.
Potočnik Janez et. al., Evropsko pravo, Primath, Ljubljana, 2004.
Ward Angela, Judicial review and the rights of private parties in EU law, 2. izdaja, Oxford University
Press Inc., New York, 2007.
Članki, objavljeni v publikacijah
Albors-Llorens Albertina, The standing of private parties to challenge Community measures: Has the
European Court missed the boat?, Cambridge Law Journal, št. 62(1), 2003, str. 72-92.
Bedrač Janja, Presoja veljavnosti aktov ES na pobudo posameznikov, Evro pravna praksa, št. 3, 2004,
str. 19.
Berry Elspeth, Boyes Simon, Access to justice in the community courts: A limited right?, Civil Justice
Quarterly, 2005, str. 224-245.
Brkan Maja, Zadeva Jata: Ustavno sodišče RS in pravo EU, Pravna praksa, št. 23, 2006, str. 25.
Carruthers Stephen, The Treaty of Lisbon and the reformed jurisdictional powers of the European
Court of Justice in the field of justice and home affairs, European Human Rights Law Review, št.
6, 2009, str. 784-804.
Cortes Martin Jose Manuel, At the european contitutional crossroads: easing the conditions for standing
of individuals seeking judicial review of Community acts, Michigan State Journal of International
Law, št.12, 2003, str. 121.
Dougan Michael, The Treaty of Lisbon 2007: Winning minds, not hearts, Common market law review,
št. 45, 2008, str. 617-703.
Fisher Elizabeth, The European Union in the age of accountibility, Oxford Journal of Legal Studies,
št. 24, 2004, str. 495.
Forrester S. Ian, The judicial function in european law and pleading in the european courts, Tulane
Law Review, št. 81, 2007, str. 647.
Hojnik Janja, Izpodbijanje aktov Evropske skupnosti s strani lokalnih skupnosti, Lex localis, št. 3,
2006, str. 23-45.
Hojnik Janja, Prenova sodnega sistema EU po Lizbonski pogodbi, Pravna praksa, št. 26, str. 22.
Koch Cornelia, Locus stanadi of private applicants under the EU constitution: Preserving gaps in the
protection of individuals' right to an effective remedy, European Law Review, št. 30(4), 2005, str.
511-527.
Landi Niccolò, Arbitral Tribunals and Article 234 of the EC Treaty: A Two-Speed System of Justice
within the European Union?, Vindobona Journal of International Commercial Law & Arbitration,
št. 11., 2007, str. 173.
Leczykiewicz Dorota, »Effective judicial protection« of human rights after Lisbon: should national
courts be empowered to review EU secondary law?, European Law Review, št. 35(3), 2010, str.
326-348.
Lewis Xavier, Standing of private plaintiffs to annul generally applicable european community measures:
If the system is broken, where should it be fixed?, Fordham International Law Journal, št.
30, 2007, str. 1496.
Tridimas Takis, Gari Gabriel, Winners and losers in Luxembourg: A statistical analysis of judicial review
before the European Court of Justice and the Court of First Instance (2001-2005), European
Law Review, št. 35(2), 2010, str. 131-173.
Usher A. John, Direct and individual concern – an effective remedy or a conventional solution?, European
Law Review, št. 28(5), 2003, str. 575-600.
Vogt Matthias, Indirect judicial protection in EC law – The case of the plea of illegality, European Law
Review, št. 31(3), 2006, str. 364-377.
Wernicke Stephan, Au nom de qui? The European Court of Justice between Member States, Civil
Society and Union Citizens, European law Journal, vol. 13, št. 3, 2007, str. 380-407.
Sodna praksa
Sodišče
25-62, Plaumann & Co. proti Komisiji Evropskih skupnosti, poročila Evropskega sodišča: angleška
posebna izdaja stran 00095, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61962
J0025:EN:HTML, 5. avgust 2010.
26-62, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos proti Nederlandse
administratie der belastingen, predlog za sprejetje predhodne odločbe: Tariefcommissie – Nizozemska, poročila Evropskega sodišča: angleška posebna izdaja stran 00001, http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61962J0026:EN:HTML, 5. avgust 2010.
Združeni zadevi 106 in 107-63, Alfred Toepfer in Getreide-Import Gesellschaft proti Komisiji EGS,
poročila Evropskega sodišča : angleška posebna izdaja stran 00405, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:61963J0106:EN:HTML, 5. avgust 2010.
6/68, Zuckerfabrik Watenstedt proti Svetu, poročila Evropskega sodišča: angleška posebna izdaja
stran 00409, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61968J0006:EN:HTM
L, 21. avgust 2010.
Združeni zadevi 10 in 18-68, Società »Eridania« Zuccherifici Nazionali in drugi proti Komisiji Evropskih
skupnosti, poročila Evropskega sodišča 1969 stran 00459, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:61968J0010:EN:HTML, 31. avgust 2010.
22-70, Komisija Evropskih skupnosti proti Svetu Evropskih skupnosti, zadeva ERTA, poročila Evropskega
sodišča 1971 stran 00263, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:619
70J0022:EN:HTML, 5. avgust 2010.
Združene zadeve 41 do 44-70, NV International Fruit Company in drugi proti Komisiji Evropskih
skupnosti, poročila Evropskega sodišča 1971 stran 00411, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:61970J0041:EN:HTML, 5. avgust 2010.
92/78, SpA Simmenthal proti Komisiji Evropskih skupnosti, poročila Evropskega sodišča 1979 stran
00777, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61978J0092:EN:HTML, 31.
avgust 2010.
Združeni zadevi 789 in 790/79, Calpak SpA and Società Emiliana Lavorazione Frutta SpA proti Komisiji
Evropskih skupnosti, poročila Evropskega sodišča 1980 stran 01949, http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61979J0789:EN:HTML, 5. avgust 2010.
158/80, Rewe-Handelsgesellschaft Nord mbH in Rewe-Markt Steffen proti Hauptzollamt Kiel, poročila
Evropskega sodišča 1981 stran 01805, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CEL
EX:61980J0158:EN:HTML, 14. avgust 2010.
60/81, International Business Machines Corporation proti Komisiji Evropskih skupnosti, poročila
Evropskega sodišča 1981 stran 02639, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CE
LEX:61981J0060:EN:HTML, 5. avgust 2010.
11/82, SA Piraiki-Patraiki in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti, poročila Evropskega sodišča
1985 stran 00207, http://eur-lex.europa.eu/Result.do?checktexts=checkbox&TypeAffichage=sort_k
ey&page=1&idReq=27&Submit22=GO, 5, avgust 2010.
199/82, Amministrazione delle Finanze dello Stato proti SpA San Giorgio, predlog za sprejetje predhodne
odločbe: Tribunale civile e penale di Trento – Italija, poročila Evropskega sodišča 1983
stran 03595, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61982J0199:EN:HTM
L, 5. avgust 2010.
14/83, Sabine von Colson in Elisabeth Kamann proti Land Nordrhein-Westfalen, predlog za sprejetje
predhodne odločbe: Arbeitsgericht Hamm – Nemčija, poročila Evropskega sodišča 1984 stran
01891, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61983J0014:EN:HTML, 5. avgust
2010.
294/83, Parti écologiste »Les Verts« proti Evropskemu parlamentu, poročila Evropskega sodišča 1986
stran 01339, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61983J0294:EN:HTML
, 5. avgust 2010.
314/85, Foto-Frost proti Hauptzollamt Lübeck-Ost, poročila Evropskega sodišča 1987 stran 04199
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61985J0314:EN:HTML, 1. september
2010.
C-298/89, Government of Gibraltar proti Svetu Evropskih skupnosti, poročila Evropskega sodišča
1993 stran I-03605, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61989J0298:EN
:HTML, 22. avgust 2010.
C-309/89, Codorníu SA proti Svetu Evropske unije, poročila Evropskega sodišča 1994 stran I-01853,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61989J0309:EN:HTML, 5. avgust
2010.
C-309/89, sklepni predlogi generalnega pravobranilca, Lenz, 27. oktobra 1992, poročila Evropskega
sodišča 1994 stran I-01853, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61989C
0309:EN:HTML, 28. avgust 2010.
C-358/89, Extramet Industrie SA proti Svetu Evropskih skupnosti, poročila Evropskega sodišča 1992
stran I-03813, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61989J0358:EN:HTM
L, 5. avgust 2010.
C-358/89, sklepni predlogi generalnega pravobranilca, Jacobs, 21. marca 1991, poročila Evropskega
sodišča 1992 stran I-03813, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61989C
0358:EN:HTML, 1. september 2010.
Združeni zadevi C-6/90 in C-9/90, Andrea Francovich in Danila Bonifaci in drugi proti Italijanski
republiki, poročila Evropskega sodišča 1991 stran I-05357, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:61990J0006:EN:HTML, 15. avgust 2010.
C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH proti Bundesrepublik Deutschland, poročila Evropskega
sodišča 1994 stran I-00833, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:6
1992J0188:EN:HTML, 1. september 2010.
C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores proti Svetu Evropske unije, poročila Evropskega sodišča
2002 stran I-06677, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000J0050:SL
:HTML, 17. avgust 2010.
C-50/00 P, sklepni predlogi generalnega pravobranilca, Jacobs, 21. marca 2002, poročila Evropskega
sodišča 2002 stran I-06677, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000
C0050:EN:HTML, 25. avgust 2010.
C-63/01, Samuel Sidney Evans proti The Secretary of State for the Environment, Transport and
the Regions in The Motor Insurers' Bureau, poročila Evropskega sodišča 2003 stran I-14447,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001J0063:EN:HTML, 16. avgust
2010.
C-263/02 P, Komisija Evropskih skupnosti proti Jégo-Quéré & Cie SA, poročila Evropskega sodišča
2004 stran I-03425, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0263:E
N:HTML, 5. avgust 2010.
C-263/02 P, sklepni predlogi generalnega pravobranilca, Jacobs, 10. julija 2003, poročila Evropskega
sodišča 2004 stran I-03425, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002
C0263:EN:HTML, 27. avgust 2010.
C-131/03, R.J. Reynolds Tobacco Holdings, Inc. in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti, poročila
Evropskega sodišča 2006 stran I-07795, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=C
ELEX:62003J0131:SL:HTML, 22. avgust 2010.
C-355/04 P, Segi, Araitz Zubimendi Izaga in Aritza Galarraga proti Svetu Evropske unije, poročila
Evropskega sodišča 2007 stran I-01657, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=C
ELEX:62004J0355:SL:HTML, 1. september 2010.
C‑432/05, sklepni predlogi generalnega pravobranilca, Sharpston, 30. novembra 2006, poročila
Evropskega sodišča 2007 stran I-02271, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=C
ELEX:62005C0432:SL:HTML, 1. september 2010.
Splošno sodišče
T-585/93, Stichting Greenpeace Council (Greenpeace International) in drugi proti Komisiji Evropskih
skupnosti, poročila Evropskega sodišča 1995 stran II-02205, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:61993B0585:EN:HTML, 5. avgust 2010.
T-161/94, Sinochem Heilongjiang proti Svetu Evropske unije, poročila Evropskega sodišča 1996 stran
II-00695, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61994A0161:EN:HTML, 1.
september 2010.
T-122/96, Federazione nazionale del commercio oleario (Federolio) proti Komisiji Evropskih skupnosti,
poročila Evropskega sodišča 1997 stran I-05325, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:61996B0122:EN:HTML, 5. avgust 2010
T-135/96, Union Européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises (UEAPME) proti
Svetu Evropske unije, poročila Evropskega sodišča 1998 stran II-02335, http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998A0172:EN:HTML, 25. avgust 2010
T-183/97, Carla Micheli, Andrea Peirano, Carlo Nike Bianchi in Marinella Abbate proti Komisiji Evropskih
skupnosti, poročila Evropskega sodišča 2000 stran II-00287, http://eur-lex.europa.eu/LexUri-
Serv/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997A0183:EN:HTML, 5. avgust 2010
T-288/97, Regione Friuli Venezia Giulia proti Komisiji Evropskih skupnosti, poročila Evropskega
sodišča 2001 stran II-01169, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997
A0288%2801%29:EN:HTML, 5. avgust 2010.
Združene zadeve T-172/98, T-175/98 do T-177/98, Salamander AG, Una Film »City Revue« GmbH, Alma
Media Group Advertising SA & Co. Partnership, Panel Two and Four Advertising SA, Rythmos
Outdoor Advertising SA, Media Center Advertising SA, Zino Davidoff SA in Davidoff & Cie SA
proti Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije, poročila Evropskega sodišča 2000 stran
II-02487, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998A0172:EN:HTML, 5.
avgust 2010.
T-173/98, Unión de Pequeños Agricultores proti Svetu Evropske unije, poročila Evropskega sodišča
1999 stran II-03357, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998B0173:E
N:HTML, 25. avgust 2010.
T-177/01, Jégo-Quéré & Cie SA proti Komisija Evropskih skupnosti, poročila Evropskega sodišča 2002
stran II-02365, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001A0177:EN:HTM
L, 5. avgust 2010.
T-201/04, Microsoft Corp. proti Komisiji Evropskih skupnosti, poročila Evropskega sodišča 2007 stran
II-03601, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004A0201:SL:HTML, 19.
avgust 2010.
Zakonodaja
Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, 1957, Uradni list C 325 z dne 24.
decembra 2002, http://eur-lex.europa.eu/sl/treaties/index.htm, 6. avgust 2010.
Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, 1957, Uradni list C 325 z dne 24. decembra
2002, http://eur-lex.europa.eu/sl/treaties/index.htm, 6. avgust 2010.
Pogodba o Evropski Uniji, 1992, Uradni list C 191, z dne 29. julija 1992, http://eur-lex.europa.eu/sl/
treaties/index.htm, 6. avgust 2010.
Amsterdamska pogodba, 1997, Uradni list C 340 z dne 10. novembra 1997, http://eur-lex.europa.eu/
sl/treaties/index.htm, 6. avgust 2010.
Pogodba iz Nice, Uradni list C 80 z dne 10. marec 2001, http://eur-lex.europa.eu/sl/treaties/index.
htm, 6. avgust 2010.
Pogodba o Ustavi za Evropo, Uradni list C 310 z dne 16. decembra 2004, http://eur-lex.europa.eu/sl/
treaties/index.htm, 6. avgust 2010.
Pogodba o Evropski uniji in Pogodba o delovanju Evropske unije, Uradni list C 83 z dne 30.3.2010,
http://eur-lex.europa.eu/sl/treaties/index.htm, 6. avgust 2010.
Listina Evropske Unije o temeljnih pravicah, Uradni list C 83 z dne 30. 3. 2010, http://eur-lex.europa.
eu/sl/treaties/index.htm, 6. avgust 2010.
Protokol (št. 3) o Statutu Sodišča EU, Uradni list C 83/201 z dne 30. 3. 2010,http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0201:0328:SL:PDF, 19. avgust 2010.
Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 1950, http://www.echr.coe.int/NR/
rdonlyres/200393FD-EAD3-434F-BD46-41BE147A18E9/0/SVN_CONV.pdf, 6. avgust 2010.
Seznam virov na spletu
European Union, International Law Update Vol. 9. april 2003 http://www.internationallawupdate.
com, 5. avgust 2010.
Kronenberger Vincent, Locus standi of individuals before Community courts under Article 230(4)
EC: Illusions and Disillusions after the Jégo-Quéré (T-177/01) and Unión de Pequenos Agricultores
(C-50/00 P), http://www.simons-law.com/library/pdf/e/324.pdf, 5. julij 2010.
The european convention, http://european-convention.eu.int/, 30. avgust 2010.
08
Objavljeno
2019-06-20