Izvori ter dejavniki demokracije in samouprave, še posebej vloga vere in verskih skupnosti

  • Bojan Žalec

Izvleček

Avtor se ukvarja s pomenom samouprave in dejavnih državlja-nov za delovanje demokracije in ustvarjanje svobodne ter pravič-ne družbe. v začetku članka se posveti odnosu med demokracijo, politiko, mediji in elitami. ugotavlja nekatere razlike med demo-kratičnimi in nedemokratičnimi družbami. eden od zelo perečih problemov, ki teži nedemokratične družbe, je odsotnost vplivnih in resnicoljubnih elit, ki jim je mar za skupno dobro. v nedemo-kratičnih družbah obvladujejo medije elite, ki jih skrbi samo njihov lastni, partikularni interes. Te elite se polaščajo medijev in z njimi obdelujejo družbeno telo. Posledica tega je začaran krog medi-jev, ki so instrument slabih elit in ki ne opravljajo svojega poslan-stva, nesvobodne in nedemokratične družbe, v kateri ni prisotna pozitivna, ampak negativna selekcija, ter zanemarjanja skupnega dobrega v prid neupravičenemu bogatenju in povečevanju moči manjšine. Avtor oriše nekatere korake za izhod iz zaskrbljujoče-ga stanja, v katerem se nahajajo demokratično nerazvite družbe z omenjenimi značilnostmi. meni, da je osnova rešitve v dejavnih in krepostnih državljanih, se pravi v uresničevanju samouprave. v večjem delu članka se nato ukvarja s pomenom in (možnim) prispevkom verskih skupnosti (še posebno krščanskih) k obliko-vanju takih državljanov in h gojenju samouprave. ugotavlja, da je njihov potencial in prispevek v tem pogledu (lahko) zelo velik ter pomemben, in zaključi, da ga razumna družba nikakor ne sme zanemariti, če želi gojiti demokracijo, svobodo, skrb za skupno dobro ter kreposti, ki so za to potrebne. To velja tudi za Slovenijo, kjer so prvine nedemokratičnih družb (vključno z vplivnimi sila-mi, ki stremijo k zadušitvi pravega pluralizma in subsidiarnosti) žal še kako prisotne in predstavljajo resno grožnjo njeni demokra-tizaciji in uspešnosti sploh.

References

Acton, John Emerich Edward Dalberg (Lord). 1999. Povijest slobode: Odabrani spisi. Zagreb: Kruzak.
Avgustin, Aurelije. 1995–1996. O državi božjoj/De civitate Dei (latinsko in hrvaško besedilo, prev.
Tomislav Ladan). Trije zvezki. Zagreb: Krščanska sadašnjost.
Benhabib, Seyla. 1992. Situating the Self: Gender, Community and Postmodernism in Contemporary
Ethics. New York: Routledge.
de Gruchy, John W. 2007. Democracy. V: Peter Scott in William T. Cavanaugh (ur.), The Blackwell
Companion to Political Theology, Malden etc.: Blackwel Publishing, str. 439–454.
Elster, Jon. 1993. Political Psychology. Cambridge etc.: Cambridge University Press.
Gregory, Eric. 2008. Politics & the Order of Love. An Augustinian Ethic of Democratic Citizenship.
Chichago and London: University of Chicago Press.
Hollenbach, David, S. J. 2003. The Common God & Christian Ethics. Cambridge: Cambridge University
Press.
Gaudium et spes (Pastoralna konstitucija Veselje in upanje. O Cerkvi v sedanjem svetu). 1965. V
Juhant in Valenčič 1994, str. 320–394.
Juhant, Janez. 2010. On Living with: Dialogue as the Way to the Art of Personal and Common Life. V:
Juhant, Janez and Žalec, Bojan (eds.), Art of Life: Origins, Foundations and Perspectives. Berlin:
Lit Verlag, str. 49–59.
Juhant, Janez in Valenčič, Rafko (ur.). 1994. Družbeni nauk Cerkve. Ljubljana: Mohorjeva družba.
Koncilski odlok o misijonski dejavnosti Cerkve : [sprejet in potrjen dne 7. decembra 1965 na deveti
javni seji II. vatikanskega vesoljnega cerkvenega zbora] in Koncilski izjavi o razmerju Cerkve do
nekrščanskih verstev, o verski svobodi : [[prva izjava] sprejeta in potrjena dne 28. oktobra 1965 na
sedmi javni seji II. vatikanskega vesoljnega cerkvenega zbora, [druga izjava] sprejeta in potrjena
dne 7. decembra 1965 na deveti javni seji II. vatikanskega vesoljnega cerkvenega zbora]: slovenski
prevod. 1966. Ljubljana : Nadškofijski ordinariat.
Papež Janez Pavel II. 1991. Centesimus annus (Okrožnica Ob stoletnici). V Juhant in Valenčič (ur.)
1994, str. 562–607.
Papež Leon XIII. 1891. Rerum novarum (Okrožnica O novih stvareh ). V Juhant in Valenčič (ur.) 1994,
str. 39–65.
Papež Pij XI. 1931. Quadragesimo anno (Okrožnica Ob štiridesetletnici.) V Juhant in Valenčič (ur.)
1994, str. 69–107.
Putnam, Robert. 1993. Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy. Princeton, NJ:
Princeton University Press.
Putnam, Robert. 2000. Bowling Alone. The Collaps and Revival of American Community. New York:
Simon & Schuster.
Quinn, Patrick. 2008. Filozofija religije od A do Ž. Zagreb: Naklada Jurčič.
Raven, John. 1998. Najnovejše raziskave o naravi, razvoju in ocenjevanju sposobnosti ter menedžmentu
izobraževalnega sistema in družbe na splošno z Ravenovimi progresivnimi matricami. Ravenovo
gradivo z njegove delavnice v Ljubljani, 17.–19. december 1998.
Žalec, Bojan. 2005. Doseganje dobrega. Ljubljana: Študentska založba (zbirka Claritas).
Žalec, Bojan. 2010. Media, Reality Shows, Virtues, and the Pitfalls of the Internet. V: Juhant, Janez
and Žalec, Bojan (eds.), Art of Life: Origins, Foundations and Perspectives. Berlin: Lit Verlag, str.
61–70.
Objavljeno
2019-06-20