Evalvacija kot znanstvena veda in njen pomen za kakovost v visokem šolstvu

  • Liliana Brožič
  • Andrej Anžič

Izvleček

vtorja predstavljata teorijo evalvacij kot znanstvene vede, po-jasnita tipe in modele evalvacij ter poglede in izkušnje nekaterih tujih in domačih avtorjev na tem področju. evalvacije v visokem šolstvu so predstavljene na nekaterih slo-venskih primerih in normativnih aktih. Poudarek je na podobnostih in različnostih pojmovnih evalva-cijskih opredelitev v povezavi s predlogom meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih progra-mov. Primerjalna analiza problematizira ključne razlike v evalvacijah kot znanstveni vedi in evalvacijah v visokem šolstvu, kjer avtorja predlagata večji pomen rabe znanstvene metodologije na podro-čju evalvacij v visokem šolstvu.

References

Cergol Suzana,Drolc Ksenija,Kostanjevec Andrea, Vpliv sistematične evalvacije na kakovost poslovnega
odnosa in zagotavljanje kakovosti v odnosu do strank in dobaviteljev na Visoki poslovni šoli
Maribor, Moderna organizacija, marec 2007, str. 346–351.
Connell Julia, Lynch Colin, Waring Peter, Constrains, Compromises and Choice, Comparin Three
Qualitative Research Studies, The Qualitative Report, Volume 6, Number 4, December, 2001, http://
www.nova.edu/sss/QR/QR6-4/connell.html (21. marec 2006).
Čuš Franci, Pauko Miha, Organizacija in izvedba pilotnih zunanjih evalvacij kakovosti visokošolskih
zavodov, Moderna organizacija, marec 2007, str. 384–390.
Dabinett Gordon, Richardson Tim, The European Spatial Approach, The Role of Power and Knowledge
in Strategic Planning and Policy Evaluation, Evaluations, Sage Publications, 1999, Vol 5(2),
str. 220–236.
Debevec Tatjana (urednik), Šubic Klemen, Grošelj Špela, Škodnik Denis, Spremljanje, ugotavljanje in
zagotavljanje kakovosti v Slovenskem visokošolskem prostoru v letih 2007 in 2008: Metaporočilo
Senata za evalvacijo, Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo, 2009.
Dunn William N, Public Policy Analysis, An Introduction, Prentice – Hall, Inc. Printed in United States
in America, 1994.
Geva – May Iris, Pal A. Leslie (1999): Good Fences Make Good Neighbours, Policy Evaluation and
Policy Analysis – Exploring the Differences, Evaluation, Sage Publications, 1999, Vol 5(3), str.
259–277.
Gregory Amanda, Problematizing Participation, A Critical Review of Approaches to Participation in
Evaluation Theory, Evaluations, Sage Publications, 2000, Vol 6(2), str. 179–199.
Hantrains Linda, Comparative Research Methods, Social Research Update, Sociology at Surrey, University
of Surrey, Summer 1995, Issue 13, http://www.soc.surrey.ac.uk/sru/SRU13.html (24. marec
2006).
Health W. Antony (1997): The Proposal in Qalitative Research, The Qualitative Report, March, 1997,
Volume 3, Number 1, http://www.nova.edu/sss/QR/QR3-1/heath.html (21. marec 2006).
Hearn Jeff, Lawer John, Dowswell George, Qualitative Evaluations, Combined Methods and Key
Challenges, General Lessons from the Qualitative Evaluation of Community Intervention in Stroke
Rehabilitaion, Evaluations, Sage Publications, 2003, Vol 9(1), str. 30–54.
Huebner Angela J., Bett, Sherry C. (1999): Examining Fourth Generation Evaluation, Application to
Positive Youth Development, Evaluations, Sage Publications, 1999, Vol 5(3), str. 340–358.
Levin – Rozalis Miri, Abduction: A Logical Criterion For Programme and Project Evaluation, Evaluations,
Sage Publications, 2000, Vol 6(4), str. 415–432.
Macur Mirna, Vpliv privatizacije na kakovost zdravstvenih storitev -evalvacija z vidika uporabnika,
doktorska disertacija, Fakulteta za družbene vede, 2000.
Mesec Blaž, Različice kvalitativnih raziskav, skripta za študente Fakultete za socialno delo, Fakulteta
za socialno delo, Ljubljana, 3. december 2004.
Miglič Gozdana, Ugotavljanje potreb po usposabljanju ter vrednotenje učinkov usposabljanja v
državni upravi, doktorska disertacija, Fakulteta za družbene vede, 2002.
Mihelič Anton, Evalvacija višjega strokovnega šolstva Slovenije v funkciji nacionalne in evropske primerljivosti,
Moderna organizacija, marec 2007, str. 1235–1244.
Nau S. Douglas, Mixing Methodologies: Can Bimodal Research be a Viable Post-Positivist Tool?, The
Qualitative Report, Volume 2, Number 3, December 1995, http://www.nova.edu/sss/QR/QR2-3/
nau.html (23. marec 2006).
Pauko Miha, Organizacija izvedbe letnih samoevalvacijskih poročil članic Univerze v Mariboru, Moderna
organizacija, marec 2007, str. 1448–1457.
Rihter, Liljana. Evalvacije na področju socialnega varstva in njihov pomen za prilagajanje sodobnih
držav blaginje na izzive globalizacije. Doktorska disertacija. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana,
2004.
Sharp Laure, Frechtling Joy, Mahoney Colleen, Berkowitz Susan, Silverstein Gary, User – Friendly
Handbook for Mixed Method Evaluations, National Science Foundation, Division of Research,
Evaluation and Communication, 1997, http://www.nsf.gov/pubs/1997/nsf97153/start.htm (2. marec
2006).
Toulemonde Jacques, Fontaine Celine, Laudren Emile, Vincke Philippe Evaluation in Partnership,
Practical Sugestions for Improving their Quality, Evaluation, Sage Publications, 1998, Vol. 4(2), str.
171–188.
Virtanen Petri, Uusikyla Petri, Exploring the Missing Links between Cause and Effect, A Conceptual
Framework for Understanding Micro – Macro Conversions in Programme Evaluation Evaluations,
Sage Publications, 2004, Vol 10(1), 77–91.
Winwright David, Can Sociological Research Be Qualitative, Critical and Valid, The Qualitative Report,
Volume 3, Number 2, July, 1997, http://www.nova.edu/sss/QR/QR3-2/wain.html. (23. marec
2006).
Viri :
Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip (63/07
popr.), 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09).
Sklep o ustanovitvi Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 114/09).
Merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih programov
ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela, Uradni list RS, št. 124/2004
z dne 19. 11. 2004.
Objavljeno
2019-06-20