Pravica do enakopravnosti in prepoved diskriminacije

  • Rok Lampe

Izvleček

Prepoved diskriminacije je danes eno izmed vodilnih načel mednarodnega in evropskega prava človekovih pravic ter temelj-no izhodišče ustave republike Slovenije. Namen članka je prika-zati ugotovitve raziskave pravne ureditve pravice do enakoprav-nosti in prepovedi diskriminacije v mednarodnem pravu na pod-lagi mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah ter Konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije. Drugo težišče je na evropskem pravu, predvsem na podlagi eKČP ter pri-marne in sekundarne zakonodaje evropske unije. Tretji del članka pa zajema slovensko ureditev, izhajajočo iz ustave republike Slo-venije ter njene protidiskriminatorne zakonodaje. Ker moderna pravna teorija in praksa v okviru prepovedi diskriminacije obrav-nava tudi nadlegovanje in druge sorodne institute, avtor daje pou-darek prav na institutih, kot so mobing, nadlegovanje, šikaniranje in spolno nadlegovanje.

References

Literatur a:
Allen, A., Privacy Law, West series, 199
Crostwaite Jan, Priest Graham, The Definition of sexual Harassment, Lemonchek Linda, Sterba James
P., Sexual Harassment, Issues and Answers, New York, Oxford University press, Inc., 2001, str.
62–77
Jogan, M.: Družbena konstrukcija hierarhije med spoloma. Ljubljana, FSPN, 1990
Jogan, M.: Seksizem v vsakdanjem življenju. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 2001
Jakob, S.: Spolno nadlegovanje na delovnem mestu v Pomurju, neobj. raziskava 2006, magistrska
naloga, mentor R. Lampe, Fakulteta za državne študije, Kranj, 2006
Kenneth, C.: Recognizing Sexual Harassment: The Six Levels of Sexual Harassment. Management
Reviev, New York, 74 (1985), 8, str. 54–55
Klemenc, D.: Nasilje nad medicinskimi sestrami na delovnih mestih v Sloveniji. Ljubljana, Visoka šola
za zdravstvo, diplomska naloga, 2000
Williams Foote, E., Goodman Delahunty, J.: Evaluating Sexual Harassment. Psychological, Social, and
Legal Considerations in Forensic Examinations. Washington, DC: Americal Psycholoical Association,
2005

Medn arodn i viri:
Konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije
Mednarodni pakta o državljanskih in političnih pravicah
Mednarodna konvencija o zatiranju in kaznovanju zločina apartheida
Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk
Deklaracija o odpravi vseh oblik nestrpnosti in diskriminacije na podlagi vere ali prepričanja Deklaracija
o rasnih predsodkih
Deklaracija o odpravi diskriminacije etničnih, verskih in jezikovnih manjšin
Deklaracija o pravicah pripadnikov narodnih ali etničnih, verskih in jezikovnih manjšin iz leta
Konvencija št. 100 Mednarodne organizacije dela o enakem nagrajevanju moške in ženske delovne
sile za enako delo
Konvencija št. 111 Mednarodne organizacije dela o diskriminaciji pri zaposlovanju in poklicih iz leta
1958
Konvencija proti diskriminaciji v izobraževanju, sprejeta s strani UNESCO

Evr opsk i viri:
- Svet Evr ope:
Evropska konvencija o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah
- Evr opsk a un ija:
Lizbonska pogodba
Listina Evropske unije o temeljnih pravicah
Direktiva 2000/43/ES o uresničevanju enakega obravnavanja oseb ne glede na rasno ali etnično
poreklo,
Direktiva 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu.
Direktiva 75/117/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z uporabo načela enakega
plačila za moške in ženske
Direktiva 76/207/EGS o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom
do zaposlitve, poklicnega usposabljanja, napredovanja ter delovnih pogojev
Direktiva 2002/73/ES o spremembi direktive 76/207/EGS
Direktiva 79/7/EGS o postopnem izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zadevah
socialne varnosti
Direktiva 86/378/EGS o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v poklicnih sistemih
socialne varnosti
Direktiva 86/613/EGS o uporabi načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki se ukvarjajo z
dejavnostjo, vključno s kmetijstvom, ali pa so samozaposleni, ter o varstvu samozaposlenih žensk
med nosečnostjo in materinstvom
Direktiva 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri
delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo
Direktiva 96/34/ES o okvirnem sporazumu o starševskem dopustu, sklenjenem med UNICEF, CEEP
in ETUC
Direktiva 97/80/ES o dokaznem bremenu v primerih diskriminacije zaradi spola
Zakonodaja:
Ustava Republike Slovenije
Kazenski zakonik (KZ-1), Ur.l. RS, št. 55/2008
Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja, Ur.l. RS, št. 93/07
Zakon o enakih možnostih žensk in moških, Ur.l. RS, št. 59/2002
Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja, Ur.l. RS, št. 93/2007
Zakon o delovnih razmerjih, Ur. l. RS, št. 103/07
Stanovanjski zakon, Ur. l. RS, št. 18/1991
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih Ur. l. SRS, št. 15/76

Praksa ESČP:
Angelova in Iljev proti Bolgariji.
Baczkowski in drugi proti Poljski.
Cobzaru proti Romuniji.
Člani kongregacije Jehovovih prič in drugi proti Georgii.
D. H. in drugi proti Češki.
Šečić proti Hrvaški.
Wagner in J. M. W. L. proti Luksemburgu.

Praks a Ust avn ega sodišča:
Odl. US št. 146/VIII, obj. v Odločbe Ustavnega sodišča, 2. knjiga, str. 73, par. 14
Up-259/01
Praksa Vrhovnega sodišča:
I Cp 459/2001 z dne 28. marca 2001 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III P 137/95 z
dne 4. julija 2000
Spletn i viri:
http://www.casebooks.eu/nonDiscrimination/preface.php.
http://www.uem.gov.si/fileadmin/uem.gov.si/pageuploads/zagovornica_porocilo2005.pdf.
http://www.uem.gov.si/index.php?id=953.
http://www.uem.gov.si/fileadmin/uem.gov.si/pageuploads/PorociloZagovornica2007.pdf
Objavljeno
2019-06-20