Pravica do referenduma

  • Janez Pogorelec

Izvleček

Avtor v članku oriše pomen, prednosti in slabosti referendu-ma ter probleme naše ureditve. Polemizira z razumevanjem refe-renduma kot človekove pravice, kakršnega v svojih odločbah, ko to »pravico« tehta napram drugim ustavnim vrednotam, uveljavlja ustavno sodišče. Avtor je mnenja, da bi morali referendum razu-meti predvsem kot eno izmed oblik uresničevanja ustavnega na-čela ljudske suverenosti, prek katerih se v državi odloča o uveljavi-tvi posameznih zakonov, se pravi kot način sprejemanja nekaterih najpomembnejših odločitev v državi. omejitve referenduma bi bilo po njegovem mnenju potrebno jasno in vnaprej urediti v usta-vi in jih ne uveljavljati kazuistično in s tem nujno tudi arbitrarno. Skozi podrobno analizo elementov, ki jih ustavno sodišče tehta ob soočanju referenduma z drugimi ustavnimi vrednotami, ugotavlja, da je ta doktrina ustavnega sodišča na precej trhlih temeljih, ter se sprašuje, ali razumevanje referenduma kot ene izmed dveh oblik izvrševanja ljudske suverenosti sploh dopušča takšno poseganje ustavnega sodišča v referendumsko odločanje.

References

Cerar, M., Perenič, G.: Nastajanje slovenske ustave, Izbor gradiv Komisije za ustavna vprašanja 1990–1991, Državni zbor Republike Slovenije, 2001.
Grad, F., Svete, P.: Lokalne volitve 2006, Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2006.
Grad, F.: Volitve in volilni sistem,Uradni list RS, 2004.
Grad, F.; Kaučič, I., Ribičič, C.; Kristan, I.; Državna ureditev Slovenije, druga spremenjena in dopolnjena izdaja, ČZ Uradni list RS, Ljubljana 1996.
Grad, F.; Volitve in volilni sistem, Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, Ljubljana 1996.
Hamon, Francis; Referendum, primerjalna študija, DZS, 1998.
Kaučič, I.: Referendum in sprememba ustave, Uradni list Republike Slovenije, 1994.
Komentar ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, 2002, str. 489.
Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07-UPB2).
Zakon o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07-UPB1).
Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07-UPB4, 101/07 Odl.US: Up-679/06-66, U-I-20/07, 45/08, 47/09
Odl.US: U-I-54/06-32, 96/09, 86/10-ZJNepS).
Zakon o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni list RS, št. 94/07-UPB3, 45/08).
Odločbe ustavnega sodišča št.
U-I-217/02-34 (Uradni list RS št. 24/05),
U-I-47/94 (Uradni list RS, št. 13/95),
U-II-1/06 (Uradni list RS št. 28/06),
U-II-1/09 (Uradni list RS št. 35/09),
U-II-2/09 (Uradni list RS št. 91/09),
U-II-1/10 (Uradni list RS 50/10).
Objavljeno
2019-06-19