Pravne obveznosti glede varstva volkov kot zaščitene vrste v Sloveniji

  • Maša Kovič Dine
  • Tanja Pucelj Vidović
  • Vasilka Sancin

Izvleček

-

References

Monografije
Philippe Sands, Jacqueline Peel with Adriana Fabra, Ruth MacKenzie, Principles of International Environmental
Law, 3. izdaja, Cambridge University Press, 2012, str. 487–489.
Članki in revije
Suvi Borgström, Legitimacy Issues in Finish Wolf Conservation, Journal of Environmetal Law, izvod
24, št. 3, 2012, str. 451–476.
Mojca Borštnar, Katarina Ferlin, Lara Jalovec, Urša Kranjc, Nataša Levstek, Ajda Mikuš, Maja Novak,
Veronika Rojs, Anže Singer, Natalija Vek, Pravno varstvo volkov v Sloveniji, Pravna praksa, leto 32,
št. 19, 2013, str. 11–13.
Rok Černe, Klemen Jerina, Marko Jonozovič, Irena Kavčič, Matija Stergar, Miha Krofelj, Miha Maranče
in Hubert Potočnik, Škode od volkov v Sloveniji, Analiza v okviru projekta Life+ SloWolf, Zavod za
gozdove Slovenije in Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 2010.
Miha Krofel, Rok Černe in Klemen Jerina, Učinkovitost odstrela volkov (Canis lupus) kot ukrepa za
zmanjševanje škode na domačih živalih, Zbornik gozdarstva in lesarstva, št. 95, 2011, str. 11–22.
Jernej Letnar Černič, Varstvo rjavega medveda v slovenskem ustavnem pravu, Dignitas: revija za
človekove pravice, št. 53/54, 2012, str. 366–396.
Marco Musiani, Tyler Muhly, C. Cormack Gates, Carolyn Callaghan, Martin E. Smith in Elisabetta Tosoni,
Seasonality and reoccurrence of depredation and wolf control in western North America,
Wildlife Society Bulletin, št. 33, 2005, str. 876–887.
Aylwin Pillai in Daniel Heptinstal, Twenty Years of the Habitats Directive: A Case Study on Species
Reintroduction, Protection and Management, Environmental Law Review, št. 15, 2013, str. 27-46.
Vasilka Sancin, Pridržki k mednarodnim pogodbam, v: Zbornik znanstvenih razprav ob 60. letnici
delovanja Komisije ZN za mednarodno pravo, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije,
2008, str. 147–164.
Adrian Treves, Lisa Naughton-Treves in Victoria Shelley, Longitudinal Analysis of Attitudes Towards
Wolfs, Conservation Biology, izvod 28, št. 2, 2013, str. 320–321.
Arie Trouwborst, Managing the Carnivore Comeback: International and EU Species Protection Law
and the Return of Lynx, Wolf and Bear to Western Europe, Journal of Environmental Law, Vol. 22,
št. 3 (2010), str. 347–372.
Zakonodaja
Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih
živalskih in rastlinskih vrst (Ur. l. L 206, 22/07/1992, str. 7–50).
Kazenski zakonik (KZ-1, Ur. l. RS, št. 55/2008 in nasl).
Pravilnik o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave
(Ur. l. RS, št. 28/2009 in nasl.).
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus
arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Ur. l. RS, št. 73/2012).
Uredba o določitvi divjadi in lovnih dob (Ur. l. RS, št. 101/2004).
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. l . RS, št. 46/2004 in nasl.).
Obrazložitev predloga Pravilnika o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda
(Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave, številka zadeve: 007- 423/2013, 30. 9. 2013, http://www.mko.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/6781/969232422ca30e24c78280563d
54979e/ (zadnjič obiskano 26. 10. 2013).
Zakon o divjadi in lovstvu (ZDLov-1, Ur. l. RS, št. 16/2004 in nasl.).
Zakon o ohranjanju narave (ZON, Ur. l. RS, št. 96/2004-UPB2 in nasl.).
Zakonu o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč (ZVGLD, Ur. l. SRS, št. 25/1976 in št.
29/1986 ter Ur. l. RS, št. 29/1995-ZPDF in 89/1999).
Sodne odločbe
Sodba Sodišča Evropske unije, Komisija vs. Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska,
C-6/04, z dne 20. 10. 2005, ERC, str. 9017.
Sodba Sodišča Evropske unije, Komisija vs. Luksemburg, C-75/01, z dne 13. 2. 2003, ECR, str. 1585.
Sodba Sodišča Evropske Unije, Komisija Evropske skupnosti vs. Finska, C-342/05, z dne 14. 6. 2007,
ERC, str. 4713.
Sodba Sodišča Evropske unije, Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux ASBL in Société
d'Études Ornithologiques AVES ASBL vs. Région Wallonne, C-10/96, z dne 12. 12. 1996, ECR, str.
6775.
Odločba Ustavnega sodišča, U-I-386/06 z dne 13. 3. 2008 (Ur. l. RS, št. 32/2008 in OdlUS XVII, 11).
Ostalo
Akcijski načrt za upravljanje populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji za obdobje 2013–2017, sklep
št. 00728-7/2013/4 z dne 6. 2. 2013, http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/
podrocja/velike_zveri/akcijski_nacrt_upravljanja_volk_2013_2017.pdf (zadnjič obiskano 26. 10.
2013).
Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the Habitats
Directive 92/43/EEC. Final version 2007, Priloga 2.2., http://ec.europa.eu/environment/nature/
conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf (zadnjič obiskano 26. 10. 2013).
John Linnell, Reidar Andersen, Zanete Andersone, Linas Balciauskas, Juan Carlos Blanco, Luigi Boitani,
Scott Bainerd, Urs Breitenmoser, Ilpo Kojola, Olof Liberg, Jonny Loe, Henryk Okarma, Hans
C. Pedersen, Christoph Promberg, Hakan Sand, Erling J. Solberg, Harri Valdmann in Petter Vabakken,
The Fear of Wolves: A Review of Wolf Attacks on Humans, Norwegian Institute for Nature
Research, Trondheim, 2002.
John Linnell, Valeria Salvatori in Luigi Boitani, Guidelines for Population Level Management Plans for
Large Carnivores, Large Carnivore Initiative Report for Europe report, za Evropsko komisijo, julij
2008 (pogodba 070501/2005/424162/MAR/B2), http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/
species/carnivores/docs/guidelines_final2008.pdf (zadnjič obiskano 26. 10. 2013).
Note to the Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores, European
Commission, Directorate-General for Environment, ENV.B.2 D/14591, Bruselj, 1. julij 2008, http://
ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/docs/note_guidelines.pdf
(zadnjič obiskano 26. 10. 2013).
Aleksandra Majič Skrbinšek, Wolfs – Slovenia, v: Petra Kaczensky, Guillaume Chapron, Manuela von
Arx, Djuro Huber, Henrik Andrén in John Linnell (ur.), Status, management and distribution of
large carnivores – bear, lynx, wolf & wolverine – in Europe, poročilo za Evropsko komisijo, marec
2013 (pogodba N°070307/2012/629085/SER/B3).
Odgovor ZGS k pisnemu stališču ZRSVN o strokovnem mnenju o odstrelu velikih zveri za leto 2013/14,
Zavod za gozdove, 16. 9. 2016.
Pisno stališče o posegu v populacijo rjavega medveda (Ursus arctos), volka (Canis lupus) in risa (Lynx
lynx), ZRSVN, 13. 9. 2013,
Strategija ohranjanja volka (Canis lupus) v Sloveniji in trajnostnega upravljanja z njim, sklep št. 35602-
1/2009/4 z dne 24. 9. 2009, http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/
velike_zveri/strategija_ohranjanja_volka.pdf (zadnjič obiskano 26. 10. 2013).
Strokovno mnenje za odstrel velikih zveri za obdobje od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014, Zavod za gozdove,
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/velike_zveri/odstrel_velikih_
zveri_mnenje_zg_okt13_sep14.pdf (zadnjič obiskano 26. 10. 2013).
Objavljeno
2018-12-24