Sprava kot način trajnega reševanja konfliktov in njena povezanost s pravičnostjo, odpuščanjem ter z dialogom

  • Bojan Žalec

Izvleček

-

References

H. Assefa, The Meaning of reconciliation,
http://www.gppac.net/documents/pbp/part1/2_reconc.htm (zadnjič obiskano: 2. 11. 2011).
I. Cvitković, Trust: a path to reconciliation. V: Contribution of the religious communities to peace
and reconciliation – the case of the South-Eastern European region: thematic issue, The Danish
Cultural Institute, Copenhagen in ISCOMET – Institute for Ethnic and Regional Studies, Maribor,
1998, str. 110–117.
L. L. Fuller, Morality of law, 2. revidirana izdaja, Yale University, New Haven, CT, 1969.
W. A. Galston, Liberalni nameni: dobrine, vrline in raznolikost v liberalni državi, Študentska založba,
Ljubljana, 2008.
J. Juhant, Sprava kot projekt slovenskega postkomunističnega dialoga. V: J. Juhant, V. Strahovnik in B.
Žalec (uredniki), Izvor odpuščanja in sprave: človek ali Bog? Spravni procesi in Slovenci, Teološka
fakulteta, Ljubljana, 2011, str. 13–41.
J. Juhant in B. Žalec (urednika), Reconciliation: The way of healing and growth, Lit, Berlin, 2012.
J. Juhant, V. Strahovnik in B. Žalec (ur.), Izvor odpuščanja in sprave: človek ali Bog? Spravni procesi
in Slovenci, Teološka fakulteta, Ljubljana, 2011.
W. Kymlicka, Sodobna politična filozofija: uvod, Krtina, Ljubljana, 2005.
C. Murphy, Political reconciliation, the rule of law, and genocide, The European Legacy, let. 12, št. 7,
2007, str. 853–865.
D. K. Ocvirk, Evangelijski metanoiete za spravo v sekularni družbi. V: J. Juhant, V. Strahovnik in B.
Žalec (uredniki), Izvor odpuščanja in sprave: človek ali Bog? Spravni procesi in Slovenci, Teološka
fakulteta, Ljubljana, 2011, str. 43–53.
L. Siedentop, Demokracija v Evropi, Študentska založba, Ljubljana, 2003.
V. Strahovnik, Občutje krivde in sramu v kontekstu sprave. V: J. Juhant, V. Strahovnik in B. Žalec
(uredniki), Izvor odpuščanja in sprave: človek ali Bog? Spravni procesi in Slovenci, Teološka fakulteta,
Ljubljana, 2011, str. 111–126.
J. Thompson, Taking responsibility for the past: reparation and historical justice, Polity Press, Cambridge,
2002.
F. Veber, Filozofija: načelni nauk o človeku in njegovem mestu v stvarstvu, Jugoslovanska knjigarna,
Ljubljana, 1930.
M. Volf, Isključenje i zagrljaj: teološko promišljanje identiteta, drugosti i pomirenja (naslov izvirnika:
Exclusion and embrace: a theological exploration of identity, otherness and reconciliation),
Stepress, Zagreb, 1998.
A. G. Wildfeuer, Justice and reconciliation. V: S. Adwan & A. G. Wildfeuer (urednika), Participation
and reconciliation: preconditions of justice, Barbara Budrich, Opladen & Farmington Hills, MI,
2011, str. 119–132.
B. Žalec, Kreposti, dialog in razumna razprava v družbi: prispevek k etiki sodobnih demokracij,
Dignitas, št. 37/38 (2008), str. 78–89.
B. Žalec, Od radikalne interpretacije do etike zmožnosti: filozofska razprava o možnostih in pogojih
(medkulturnega) dialoga, Šolsko polje, letn. 19, št. 5/6 (2008), str. 73–89.
B. Žalec, Izvori pravega liberalizma: o moralnih in religioznih temeljih dobre družbe in države. V: W.
A. Galston, Liberalni nameni: dobrine, vrline in raznolikost v liberalni državi, Študentska založba,
Ljubljana, 2008, str. 425–462.
B. Žalec, Dejavniki dialoga in zdrava družba: solidarni personalizem, kreposti in pogubnost instrumentalizma.
V: Juhant in J., Žalec, B. (urednika), Na poti k dialoški človeškosti: ovire človeškega
komuniciranja, Ljubljana: Teološka fakulteta, 2010, str. 25–40.
B. Žalec, Izvori ter dejavniki demokracije in samouprave, še posebej vloga vere in verskih skupnosti,
Dignitas, št. 47/48 (2010), str. 129–146.
B. Žalec, Človek, morala in umetnost: uvod v filozofsko antropologijo in etiko, Teološka fakulteta,
Ljubljana, 2010.
B. Žalec, Nezaupanje kot ključni dejavnik slabega delovanja skupnosti, organizacij in družbe, Dignitas,
št. 51/52 (2011), str. 351–373.
B. Žalec, Religija, demokracija i solidarni personalizam: na putu ka svjetskoj kulturi i civilizaciji.
Filozofska istraživanja, letn. 31, št. 1 (2011), str. 85–100.
B. Žalec, On not knowing who we are: the ethical importance of transcendent anthropology. Synthesis
philosophica, let. 26, št. 1 (2011), str. 105–115.
B. Žalec, Personalism, truth and human rights. V: J. Juhant in B. Žalec (urednika), Humanity after
selfish Prometheus: chances of dialogue and ethics in a technicized world, Lit, Berlin, 2011, str.
29–41.
B. Žalec, Krepostnost slovenskega kmeta oz. njegov personalizem, agrarizem in zadružništvo: nekaj
filozofije knjigi na pot. V: J. Dežman (urednik), Le vkup, le vkup, uboga gmajna: preganjanje kmetov
in kmečki upor v Sloveniji 1945–1955, Mohorjeva, Celovec, Ljubljana, Dunaj, 2011, str. 8–11.
B. Žalec, Odpuščanje kot krepost in nova zavest. V: J. Juhant, V. Strahovnik in B. Žalec (uredniki),
Izvor odpuščanja in sprave: človek ali Bog? Spravni procesi in Slovenci, Teološka fakulteta, Ljubljana,
2011, str. 87–98.
B. Žalec, Bolnost in demokratizacija slovenske družbe, Dignitas, št. 51/52 (2011), str. 77–101.
B. Žalec, Dejavniki genocida, njegovo preprečevanje in etika soočenja z njim. V: J. Dežman (urednik),
Resnica in sočutje: prispevki k črni knjigi titoizma: poročilo 3: poročilo Komisije Vlade RS za
reševanje vprašanj prikritih grobišč 2009–2011, Družina, Ljubljana, 2011, str. 299–314.
B. Žalec, The case of Slovenia from the point of view of the theory of citizenship, Archiwum Historii
Filozii Myśli Społcnej, zv. 57 (2012), str. 129–149.
B. Žalec, Pravni instrumentalizem kot uničevalec vladavine prava, Poligrafi, letn. 17, št. 67/68 (2012),
str. 107–120.
B. Žalec, Affects and emotions in upbringing and education, Šolsko polje, letn. 23, št. 1/2 (2012), str.
57–72, 265–266.
B. Žalec, Solidarni personalizem in dialoški univerzalizem: temelj zdrave družbe ter primerne
državljanske in domovinske vzgoje, Vzgoja, junij leto 14, št. 54 (2012), str. 3–5.
B. Žalec. Multiculturalism, liberalism and Christianity: some elucidations (concerning Europe). V: M.
Podunavac (urednik), Challenges of multiculturalism. Beograd: Heinrich Böll Foundation, Regional
Office for Southeastern Europe, 2012, str. 141–160.
B. Žalec, Blišč razuma in beda instrumentalizma: personalistična razprava o temeljnih problemih
moderne kulture in družbe. V: Avbelj, M. (urednik), Izzivi moderne države. Brdo pri Kranju: Fakulteta
za državne in evropske študije, 2012, str. 115–135.
B. Žalec, Pomen(i) solidarnosti: zakaj je ljubezen vendarle lahko njena osnova. V: T. Pirc (urednik),
Podobe solidarnosti, A priori: Gornja Radgona, 2012, str. 97–131.
B. Žalec, Reconciliation: a conceptual analysis. V: J. Juhant in B. Žalec (urednika), Reconciliation: The
way of healing and growth, Lit, Berlin, 2012, str. 87–95.
B. Žalec, Neformalno učenje in dialog. V: P. Kelava (ur.), Neformalno učenje?: kaj pa je to?, (Digitalna
knjižnica, Dissertationes, 24). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2013, str. 71–102. Dostopno na
http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/Dissertationes_24_ISBN_978-961-270-
176-5_PDF/DK_CC%202. 5_Dissertationes_24_ISBN_978-961-270-176-5.pdf.
B. Žalec. Trust, accountability and higher education, Synthesis philosophica, 2013b (v pripravi).
Objavljeno
2018-12-24